Generalna Izba Doradztwa Europejskiego

Zapraszamy do współpracy

Aktualności

 

10.12.2018r.
NOWY PROGRAM INVESTEU

2021 będzie rokiem, w którym wszyscy oczekują zaistnienia dużych zmian w zakresie funkcjonowania funduszy pochodzących z Unii Europejskiej. Na szczególną uwagę zasługuje zatem ustanowiony  w bieżącym roku nowy Program InvestEU… Więcej

13.11.2018r.
INICJATYWA NA RZECZ REGIONÓW ROZWIJAJĄCYCH SIĘ

Wyrównanie poziomu życia na terenie całej Unii Europejskiej to jeden z nadrzędnych celów, jakie stawiane są przed różnymi jednostkami od samego początku istnienia tej struktury. Oczywiście w działaniach tych uczestniczy również Polska, warto jednakże zaznaczyć, że również w obrębie kraju istnieją różnice gospodarcze i społeczne pomiędzy poszczególnymi obszarami. Więcej

16.07.2018r.
PROGRAM STEP

Program STEP, czyli „Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł” jest to najnowszy uruchomiony program Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Program ma na celu zapewnić wsparcie przedsiębiorcom, którzy nigdy wcześniej nie korzystali z dofinansowania w ramach krajowego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Więcej

13.06.2018r.
OBOWIĄZKI INFORMACYJNE BENEFICJENTA

W związku z realizowanymi przez przedsiębiorców projektami współfinansowanymi ze środków unijnych beneficjenci są zobligowani nie tylko do spełnienia warunków umowy wynikających z rzeczowego i finansowego zakresu projektu. Więcej

 

14.05.2018r.
PROJEKTY HYBRYDOWE

Przedsiębiorcy mają możliwość realizowania projektu nie tylko na własną rękę lub w partnerstwie z innymi firmami ale również w porozumieniu i przy współpracy z instytucjami publicznymi. Taka forma w przypadku dofinansowań została określona jako projekt hybrydowy. Więcej

16.04.2018r.
ZACHOWANIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

Beneficjenci Funduszy Unijnych w trakcie realizacji projektu powinni pamiętać o licznych obowiązkach wynikających z umowy o dofinansowanie. Podstawową kwestią jest to, że należy inwestycję zrealizować zgodnie z biznesplanem i prawidłowo ją rozliczyć po zakończeniu. Więcej

 

19.03.2018r.
ZASADA RÓWNOŚCI

Od maja 2015r. każdego przedsiębiorcę, który stara się o dofinansowanie w ramach Funduszy Unijnych obowiązuje przestrzeganie Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Więcej

12.02.2018r.
DOTACJE DLA DUŻYCH FIRM

Przedsiębiorcy są jednymi z głównych odbiorców wsparcia z Funduszy Europejskich. Wśród nich możemy wyróżnić duże firmy o dużych dochodach i ugruntowanej pozycji na rynku. Dla nich możliwości wsparcia są znacznie ograniczone. Jednakże firmy te mogą skorzystać z dotacji w projektach ważnych nie tylko dla nich samych ale również dla całej gospodarki polskiej Więcej

 

15.01.2018r.
OCHRONA PATENTU W RAMACH DOFINANSOWANIA

Posiadanie chronionego patentu to dla innowacyjnego przedsiębiorstwa to wysoka renoma, prestiż oraz określone zyski. Przedsiębiorca, który chroni swoją własność może zbudować swoją silną pozycję na rynku i przewagę nad konkurencją. Więcej

 

12.12.2017r.
DOTACJE NA POPRAWĘ BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE
W ramach dostępnych funduszy publicznych przedsiębiorcy mogą liczyć na uzyskanie wsparcia w zakresie zealizacji projektów inwestycyjnych obejmujących działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Więcej

17.11.2017r.
Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw czyli wsparcie dla eksportu
Umiędzynarodowienie czyli internacjonalizacja przedsiębiorstw ma na celu zwiększenie konkurencyjności polskich firm na rynkach zagranicznych. W zakresie wykorzystania funduszy strukturalnych internacjonalizacja wspierana jest zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym. Więcej

13.10.2017r.
KOSZTORYS INWESTYCJI W PROJEKTACH UNIJNYCH
W celu rozliczenia prac budowlanych, w tym remontu do wniosku o dofinansowanie należy załączyć kosztorys inwestorski. Jeśli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych Więcej

 

15.09.2017r.
STOSOWANIE STAWEK JEDNOSTKOWYCH W PROJEKTACH UNIJNYCH
Wnioskodawcy przygotowując projekty w ramach ogłaszanych naborów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego często stają przed wyborem sposobu rozliczania wydatków. Wtedy pojawia się pojęcie stawek jednostkowych, które są uproszczoną formą rozliczania projektów. Więcej

 

 

 

 

18.08.2017r.
JAKIE WSPARCIE MOŻNA OTRZYMAĆ ZATRUDNIAJĄC OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE?
Obecnie w Polsce funkcjonuje szereg przeróżnych form pomocy, na które mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy zatrudniają bądź planują zatrudnić osoby niepełnosprawne. Bardzo istotną kwestią w tej sprawie jest fakt, że firma nie musi posiadać statusu zakładu pracy chronionej aby móc skorzystać z takich form dofinansowania. Więcej

 

17.07.2017r.
DOTACJA A FRANCZYZA
W ostatnich latach prowadzenie firmy w oparciu o umowę franczyzową stało się bardzo popularną formą tworzenia i rozwijania przedsiębiorstw w Polsce. Wysoki poziom konkurencji na rynku światowym sprawia, że realną szansę na sukces… Więcej

14.06.2017r.
Co rozumiemy poprzez pojęcie prac B+R?
Prace badawcze i prace rozwojowe zgodnie z definicją dotyczą pracy twórczej podejmowanej w sposób systematyczny, którego priorytetem jest zwiększenie zasobów wiedzy- głównie wiedzy o kulturze ,człowieku, i społeczeństwie oraz prawidłowym wykorzystaniu wymienionych zasobów do tworzenia innowacyjnych zastosowań. Więcej

29.05.2017r.
Obowiązki przedsiębiorcy po pozyskaniu dofinansowania
Zgodnie z regulaminem konkursowym samo złożenie poprawnie przygotowanego wniosku nie jest wystarczające. Kolejnym etapem po pozytywnej decyzji z Urzędu jest podpisanie umowy. Etap ten rozpoczyna się w momencie otrzymania oficjalnego pisma, które potwierdza przyznanie dofinansowania na realizację danego projektu. Więcej

12.04.2017r.
Rynek start-upowy
Start-up, to przedsiębiorstwo lub tymczasowa organizacja stworzona w celu poszukiwania nowego modelu biznesowego, który mógłby zagwarantować jej rozwój. Przedsiębiorstwa te posiadają zazwyczaj dosyć krótką historię, ponieważ w danym momencie są w fazie rozwojowej i aktywnie poszukują nowych rynków… Więcej

17.03.2017r.
Podatek dochodowy a dofinansowanie
Zgodnie z UPDOF, dotacje przeznaczone na zakup środków trwałych, jak również wartości niematerialnych i prawnych bądź na ich wyprodukowanie we własnym zakresie, które podlegają amortyzacji nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Więcej

 

17.02.2017r.
Projekty parasolowe
Projekty parasolowe to plan zapewniający poczucie kierunku w długiej perspektywie dla złożonej organizacji , której jednostki organizacyjne mają dużą autonomię i działają w niepewnym, zróżnicowanym otoczeniu pod presją zewnętrznych zjawisk i podmiotów. Więcej

 

07.01.2017r.
Fundusze Unijne na likwidację niskiej emisji spalin, poprzez promowanie kogeneracji ciepła i energii elektrycznej
Poprzez pojęcie kogeneracji rozumiemy proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowego ciepła w elektrociepłowni. Ze względu na mniejsze zużycie paliwa, zastosowanie kogeneracji daje duże oszczędności ekonomiczne i jest korzystne pod względem ekologicznym. Więcej

19.12.2016r.
Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości
Mazowiecka Jednostka Wdrażania projektów unijnych, ogłosiła konkurs w ramach Działania 3.3., który dotyczy wprowadzenia ulepszonych produktów bądź usług, w oparciu o wdrożenie wyników prac B+R. Więcej

15.11.2016r.
FUNDUSZE UNIJNE NA PROJEKTY INFORMATYCZNE
W związku z funduszami na lata 2014-2020 powstał zupełnie nowy program- Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Jego zadaniem jest umocnienie, polegające na zwiększeniu dostępu do intenetu znasznie lepszej jakości pod względem szybkości, ułatwiając w ten sposób dostęp do e-usługi. Więcej

 

10.10.2016r.
Doskonalenie Kompetencji
W ramach Reginalnego Programu Operacyjnego organizowane są konkursy dotyczące doskonalenia kompetencji. Dofinansowanie mogą otrzymać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej. Więcej

 

 

22.09.2016r.
JEREMIE- Wspólne Europejskie zasoby dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw

W Polsce działa, jako program regionalny w ramach RPO. Ma na celu wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla firm rozpoczynających działalność. Zadaniem JEREMIE jest pomoc wszystkim firmom, a przede wszystkim tym rozpoczynającym działalność, gdzie brak jest historii kredytowej lub zabezpieczeń o wystarczającej wartości. JEREMIE to system odnawialny- raz wydatkowane środki wracają i ponownie są inwestowane. Więcej

19.08.2016r.
Efektywność energetyczna – dofinansowanie do szkoleń w tej dziedzinie

Efektywne wykorzystanie energii, czyli zmniejszenie ilości energii potrzebnej do dostarczania produktów lub usług. Przykładem może być wykorzystanie odpowiedniej izolacji termicznej budynku do zmniejszenia nawet kilkakrotnie energii do jego ogrzewania lub też chłodzenia. Istnieje wiele motywacji, które mogą skłaniać do poprawy efektywności energetycznej. Ograniczanie zużycia energii obniża koszty eksploatacji i może przyczynić się do oszczędności w wydatkach konsumentów. Więcej

17.06.2016r.
STARTUP – CO TO JEST?

W ostatnich czasach coraz częściej słyszymy o sukcesach startupów, które zmieniają świat. Z formalnego punktu widzenia słowo to określa młodą firmę, która dopiero wchodzi na rynek. W praktyce jest trochę inaczej, dlatego wielu z nas zastanawia się czym w takim razie jest startup i co to w zasadzie oznacza? Więcej

06.05.2016r.
PRACE B+R FINANSOWANE Z FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

Od 4 maja 2016r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach I osi priorytetowej ogłasza możliwość złożenia wniosków dla przedsiębiorców chcących realizować projekty badawczo-rozwojowe, które znajdują się w fazie preseed. Więcej

30.03.2016r
TWORZENIE SIECIOWYCH PRODUKTÓW PRZEZ MŚP

W ramach budżetu na lata 2014-2020 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 20.04.2016 ogłasza nabór, w którym o dofinansowanie będą mogły się starać firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Głównie mamy tu na myśli konsorcja, czyli firmy, które składają się z co najmniej 10 przedsiębiorstwWięcej

03.03.2016r
INFRASTRUKTURA PRZEDSZKOLNA
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁANIA 13.5 INFRASTRUKTURA PRZEDSZKOLNA. Więcej

18.02.2016r.
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW

W ramach budżetu na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs na termomodernizację budynków w ramach Działania IV.2 . Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 10 opisu Poddziałania IV.2.2 Więcej

29.01.2016r.
ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Więcej

15.01.2016r.
ADAPTACJA PRACOWNIKÓW, PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEDSIĘBIORCÓW DO ZMIAN
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian. Więcej

30.12.2015r.
DZIEDZICTWO KULTUROWE

Instytucja Zarządzająca RPO WD organizuje konkurs w ramach dziedzictwa kulturowego, którego zadania związane z naborem realizuje Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Więcej

21.12.2015r
PROGRAMY POMOCOWE ARiMR

Wspólna Polityka Rolna powstała na mocy Traktatu Rzymskiego z 1957 roku, zaś oficjalnie zaczęła funkcjonować w 1962 roku. Traktat Rzymski włączył rolnictwo do tzw. wspólnego rynku Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, którą wówczas tworzyło sześć krajów: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Włochy i RFN. Więcej

27.11.2015r.
OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza nabór w ramach Działania 5.4 Ochrona bioróżnorodności typ projektów – ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych; budowa i modernizacja niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną, przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków; projekty ograniczające negatywne oddziaływanie ruchu turystycznego i promujące lokalne zasoby przyrodnicze dotyczące infrastruktur w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Więcej

13.11.2015r.
RPO ŚLĄSKIE NA LATA 2014-2020

Ze wsparcia Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu dla województwa śląskiego możesz korzystać na dwa sposoby: bezpośrednio – jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie lub realizujący projekt pośrednio – jako osoba, która bierze udział w przedsięwzięciach organizowanych przez kogoś innego (np. w szkoleniach). Więcej

30.10.2015r.
MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH NA LATA 2014-2020
Ze wsparcia Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu dla województwa śląskiego możesz korzystać na dwa sposoby: bezpośrednio – jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie lub realizujący projekt pośrednio – jako osoba, która bierze udział w przedsięwzięciach organizowanych przez kogoś innego (np. w szkoleniach).Więcej

[recaptcha]

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Modern Financial Systems
ul. Biznesowa 8
26-600 Radom

Biuro Obsługi Klienta

bok@generalnaizba.eu
Tel.: 535 996 033
Tel.: 534 668 855

Poniedziałek – Piątek 8.00 – 15.00

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA W ZAKRESIE POZYSKIWANIA DOTACJI NA: