Generalna Izba Doradztwa Europejskiego

Zapraszamy do współpracy

Aktualności

 

15.08.2019r. BONY NA INNOWACJE DLA MŚP

Wdrażanie strategii rozwojowych opierających się na rozwiązaniach innowacyjnych, to jeden                 z głównych kierunków wspieranych w bieżącym okresie programowania. Nowatorskie rozwiązania dotyczą, w bardzo dużej mierze, również sektora MŚP.   Więcej

 

 

 

 

15.07.2019r. KONTROLA PROJEKTU

Czynności sprawdzające, którym prędzej czy później zostanie poddany każdy Beneficjent korzystający z dofinansowania ze środków unijnych w wielu osobach budzą obawy odnośnie przebiegu, potencjalnych konsekwencji. Przede wszystkim należy mieć na uwadze, że jeżeli projekt realizowany jest zgodnie z  zapisami w umowie o przyznaniu dofinansowania, kontrola powinna być jedynie konieczną formalnością. Więcej

 

 

 

 

15.06.2019r. PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSNARODOWEJ

Władze państwowe praktycznie od zawsze miały do czynienia ze zjawiskami i sytuacjami, których skala i zasięg wykracząły poza obszary jednego państwa. Nie da się ukryć, że państwa członkowskie Unii Europejskiej w dużej mierze korzystają z ułatwień w zakresie rozwiązywania kwestii wynikających z takich zjawisk, czyniąc to właśnie dzięki współpracy.  Więcej

 

 

15.05.2019r. WZORNICTWO W BIZNESIE

Wykorzystywanie wzorcnictwa w działalności gospodarczej generalnie kojarzy się ze wzorami użytkowymi, wyspecjalizowanymi branżami, które leżą poza sferą zainteresowań zwykłego przedsiębiorcy. Zmiany, które zachodzą na rynku powodują jednak, iż nie zawsze takie założenie okazuje się być słusznym. Więcej

 

 

 

 

15.04.2019r. FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA TERMOMODERNIZACJĘ

Termomodernizacja to pojęcie, które aktualnie słyszy się coraz częściej w kontekście funduszy unijnych. Jest to zagadnienie związane z poprawą efektywności energetycznej. Może dotyczyć nie jedynie budynków, ale również procesów produkcyjnych czy usługowych, z czego ponad wszelką wątpliwość wynika fakt, iż o środki z tego źródła ubiegać się mogą również przedsiębiorcy. Więcej

 

 

15.03.2019r. PROGRAMY REWITALIZACYJNE I ICH ROLA POZYSKIWANIU DOTACJI Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Programy rewitalizacyjne w powszechnej opinii dotyczą miast oraz innych jednostek samorządu terytorialnego, zwykle nie leżą w sferze zainteresowań typowego przedsiębiorcy. W praktyce jednakże czasami również osoby wykonujące działalność gospodarczą powinny, przynajmniej w elementarnym stopniu, być świadome obowiązujących w miejscu wykonywania przez nich działalności programów rewitalizacyjnych. Więcej

 

 

15.02.2019r. INNOWACJE NIE TYLKO W FIRMIE – CZYLI INKUBATORY INNOWACJI SPOŁECZNYCH

Innowacje to pojęcie, które każdemu w mniejszym lub mniejszym stopniu kojarzy się z funduszami pochodzącymi z Unii Europejskiej. Mniej powszechną jest jednak świadomość faktu, jak bardzo szeroko w niektórych przypadkach pojęcie to może być ujmowane. Więcej

15.01.2019r. ZMIANY W ZAKRESIE KONKURENCYJNEGO TRYBU WYBORU WYKONAWCÓW

Zachowanie zasady konkurencyjności to jeden z  obowiązków, jakie nałożone są na beneficjentów korzystającyzh z funduszy unijnych. Dotrzymanie warunków, jakie nakłada na korzystającego z Funduszy Europejskich ta zasada może wydawać się skomplikowana, jednakże stosowanie jej w praktyce pokazuje, iż nie jest ona tak wymagająca, jak to mogłoby się wydawać. Więcej

 

10.12.2018r. NOWY PROGRAM INVESTEU 2021 będzie rokiem, w którym wszyscy oczekują zaistnienia dużych zmian w zakresie funkcjonowania funduszy pochodzących z Unii Europejskiej. Na szczególną uwagę zasługuje zatem ustanowiony  w bieżącym roku nowy Program InvestEU… Więcej
13.11.2018r. INICJATYWA NA RZECZ REGIONÓW ROZWIJAJĄCYCH SIĘ

Wyrównanie poziomu życia na terenie całej Unii Europejskiej to jeden z nadrzędnych celów, jakie stawiane są przed różnymi jednostkami od samego początku istnienia tej struktury. Oczywiście w działaniach tych uczestniczy również Polska, warto jednakże zaznaczyć, że również w obrębie kraju istnieją różnice gospodarcze i społeczne pomiędzy poszczególnymi obszarami. Więcej

16.07.2018r. PROGRAM STEP

Program STEP, czyli „Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł” jest to najnowszy uruchomiony program Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Program ma na celu zapewnić wsparcie przedsiębiorcom, którzy nigdy wcześniej nie korzystali z dofinansowania w ramach krajowego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Więcej

13.06.2018r. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE BENEFICJENTA W związku z realizowanymi przez przedsiębiorców projektami współfinansowanymi ze środków unijnych beneficjenci są zobligowani nie tylko do spełnienia warunków umowy wynikających z rzeczowego i finansowego zakresu projektu. Więcej  
14.05.2018r. PROJEKTY HYBRYDOWE Przedsiębiorcy mają możliwość realizowania projektu nie tylko na własną rękę lub w partnerstwie z innymi firmami ale również w porozumieniu i przy współpracy z instytucjami publicznymi. Taka forma w przypadku dofinansowań została określona jako projekt hybrydowy. Więcej
16.04.2018r. ZACHOWANIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI Beneficjenci Funduszy Unijnych w trakcie realizacji projektu powinni pamiętać o licznych obowiązkach wynikających z umowy o dofinansowanie. Podstawową kwestią jest to, że należy inwestycję zrealizować zgodnie z biznesplanem i prawidłowo ją rozliczyć po zakończeniu. Więcej  
19.03.2018r. ZASADA RÓWNOŚCI Od maja 2015r. każdego przedsiębiorcę, który stara się o dofinansowanie w ramach Funduszy Unijnych obowiązuje przestrzeganie Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Więcej
12.02.2018r. DOTACJE DLA DUŻYCH FIRM

Przedsiębiorcy są jednymi z głównych odbiorców wsparcia z Funduszy Europejskich. Wśród nich możemy wyróżnić duże firmy o dużych dochodach i ugruntowanej pozycji na rynku. Dla nich możliwości wsparcia są znacznie ograniczone. Jednakże firmy te mogą skorzystać z dotacji w projektach ważnych nie tylko dla nich samych ale również dla całej gospodarki polskiej Więcej

 

15.01.2018r. OCHRONA PATENTU W RAMACH DOFINANSOWANIA Posiadanie chronionego patentu to dla innowacyjnego przedsiębiorstwa to wysoka renoma, prestiż oraz określone zyski. Przedsiębiorca, który chroni swoją własność może zbudować swoją silną pozycję na rynku i przewagę nad konkurencją. Więcej  
12.12.2017r. DOTACJE NA POPRAWĘ BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE W ramach dostępnych funduszy publicznych przedsiębiorcy mogą liczyć na uzyskanie wsparcia w zakresie zealizacji projektów inwestycyjnych obejmujących działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Więcej
17.11.2017r. Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw czyli wsparcie dla eksportu Umiędzynarodowienie czyli internacjonalizacja przedsiębiorstw ma na celu zwiększenie konkurencyjności polskich firm na rynkach zagranicznych. W zakresie wykorzystania funduszy strukturalnych internacjonalizacja wspierana jest zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym. Więcej

13.10.2017r. KOSZTORYS INWESTYCJI W PROJEKTACH UNIJNYCH W celu rozliczenia prac budowlanych, w tym remontu do wniosku o dofinansowanie należy załączyć kosztorys inwestorski. Jeśli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych Więcej

 

15.09.2017r. STOSOWANIE STAWEK JEDNOSTKOWYCH W PROJEKTACH UNIJNYCH Wnioskodawcy przygotowując projekty w ramach ogłaszanych naborów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego często stają przed wyborem sposobu rozliczania wydatków. Wtedy pojawia się pojęcie stawek jednostkowych, które są uproszczoną formą rozliczania projektów. Więcej        
18.08.2017r. JAKIE WSPARCIE MOŻNA OTRZYMAĆ ZATRUDNIAJĄC OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE? Obecnie w Polsce funkcjonuje szereg przeróżnych form pomocy, na które mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy zatrudniają bądź planują zatrudnić osoby niepełnosprawne. Bardzo istotną kwestią w tej sprawie jest fakt, że firma nie musi posiadać statusu zakładu pracy chronionej aby móc skorzystać z takich form dofinansowania. Więcej  
17.07.2017r. DOTACJA A FRANCZYZA W ostatnich latach prowadzenie firmy w oparciu o umowę franczyzową stało się bardzo popularną formą tworzenia i rozwijania przedsiębiorstw w Polsce. Wysoki poziom konkurencji na rynku światowym sprawia, że realną szansę na sukces… Więcej
14.06.2017r. Co rozumiemy poprzez pojęcie prac B+R? Prace badawcze i prace rozwojowe zgodnie z definicją dotyczą pracy twórczej podejmowanej w sposób systematyczny, którego priorytetem jest zwiększenie zasobów wiedzy- głównie wiedzy o kulturze ,człowieku, i społeczeństwie oraz prawidłowym wykorzystaniu wymienionych zasobów do tworzenia innowacyjnych zastosowań. Więcej
29.05.2017r. Obowiązki przedsiębiorcy po pozyskaniu dofinansowania Zgodnie z regulaminem konkursowym samo złożenie poprawnie przygotowanego wniosku nie jest wystarczające. Kolejnym etapem po pozytywnej decyzji z Urzędu jest podpisanie umowy. Etap ten rozpoczyna się w momencie otrzymania oficjalnego pisma, które potwierdza przyznanie dofinansowania na realizację danego projektu. Więcej
12.04.2017r. Rynek start-upowy Start-up, to przedsiębiorstwo lub tymczasowa organizacja stworzona w celu poszukiwania nowego modelu biznesowego, który mógłby zagwarantować jej rozwój. Przedsiębiorstwa te posiadają zazwyczaj dosyć krótką historię, ponieważ w danym momencie są w fazie rozwojowej i aktywnie poszukują nowych rynków… Więcej
17.03.2017r. Podatek dochodowy a dofinansowanie Zgodnie z UPDOF, dotacje przeznaczone na zakup środków trwałych, jak również wartości niematerialnych i prawnych bądź na ich wyprodukowanie we własnym zakresie, które podlegają amortyzacji nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Więcej  

17.02.2017r. Projekty parasolowe Projekty parasolowe to plan zapewniający poczucie kierunku w długiej perspektywie dla złożonej organizacji , której jednostki organizacyjne mają dużą autonomię i działają w niepewnym, zróżnicowanym otoczeniu pod presją zewnętrznych zjawisk i podmiotów. Więcej

 

07.01.2017r. Fundusze Unijne na likwidację niskiej emisji spalin, poprzez promowanie kogeneracji ciepła i energii elektrycznej Poprzez pojęcie kogeneracji rozumiemy proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowego ciepła w elektrociepłowni. Ze względu na mniejsze zużycie paliwa, zastosowanie kogeneracji daje duże oszczędności ekonomiczne i jest korzystne pod względem ekologicznym. Więcej
19.12.2016r. Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości Mazowiecka Jednostka Wdrażania projektów unijnych, ogłosiła konkurs w ramach Działania 3.3., który dotyczy wprowadzenia ulepszonych produktów bądź usług, w oparciu o wdrożenie wyników prac B+R. Więcej

15.11.2016r. FUNDUSZE UNIJNE NA PROJEKTY INFORMATYCZNE W związku z funduszami na lata 2014-2020 powstał zupełnie nowy program- Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Jego zadaniem jest umocnienie, polegające na zwiększeniu dostępu do intenetu znasznie lepszej jakości pod względem szybkości, ułatwiając w ten sposób dostęp do e-usługi. Więcej
  10.10.2016r. Doskonalenie Kompetencji W ramach Reginalnego Programu Operacyjnego organizowane są konkursy dotyczące doskonalenia kompetencji. Dofinansowanie mogą otrzymać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej. Więcej    

22.09.2016r. JEREMIE- Wspólne Europejskie zasoby dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw W Polsce działa, jako program regionalny w ramach RPO. Ma na celu wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla firm rozpoczynających działalność. Zadaniem JEREMIE jest pomoc wszystkim firmom, a przede wszystkim tym rozpoczynającym działalność, gdzie brak jest historii kredytowej lub zabezpieczeń o wystarczającej wartości. JEREMIE to system odnawialny- raz wydatkowane środki wracają i ponownie są inwestowane. Więcej

19.08.2016r. Efektywność energetyczna – dofinansowanie do szkoleń w tej dziedzinie Efektywne wykorzystanie energii, czyli zmniejszenie ilości energii potrzebnej do dostarczania produktów lub usług. Przykładem może być wykorzystanie odpowiedniej izolacji termicznej budynku do zmniejszenia nawet kilkakrotnie energii do jego ogrzewania lub też chłodzenia. Istnieje wiele motywacji, które mogą skłaniać do poprawy efektywności energetycznej. Ograniczanie zużycia energii obniża koszty eksploatacji i może przyczynić się do oszczędności w wydatkach konsumentów. Więcej

17.06.2016r. STARTUP – CO TO JEST? W ostatnich czasach coraz częściej słyszymy o sukcesach startupów, które zmieniają świat. Z formalnego punktu widzenia słowo to określa młodą firmę, która dopiero wchodzi na rynek. W praktyce jest trochę inaczej, dlatego wielu z nas zastanawia się czym w takim razie jest startup i co to w zasadzie oznacza? Więcej

06.05.2016r. PRACE B+R FINANSOWANE Z FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Od 4 maja 2016r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach I osi priorytetowej ogłasza możliwość złożenia wniosków dla przedsiębiorców chcących realizować projekty badawczo-rozwojowe, które znajdują się w fazie preseed. Więcej

30.03.2016r TWORZENIE SIECIOWYCH PRODUKTÓW PRZEZ MŚP W ramach budżetu na lata 2014-2020 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 20.04.2016 ogłasza nabór, w którym o dofinansowanie będą mogły się starać firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Głównie mamy tu na myśli konsorcja, czyli firmy, które składają się z co najmniej 10 przedsiębiorstwWięcej

03.03.2016r INFRASTRUKTURA PRZEDSZKOLNA ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁANIA 13.5 INFRASTRUKTURA PRZEDSZKOLNA. Więcej

18.02.2016r. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW W ramach budżetu na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs na termomodernizację budynków w ramach Działania IV.2 . Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 10 opisu Poddziałania IV.2.2 Więcej
29.01.2016r. ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Więcej
15.01.2016r. ADAPTACJA PRACOWNIKÓW, PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEDSIĘBIORCÓW DO ZMIAN Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian. Więcej
30.12.2015r. DZIEDZICTWO KULTUROWE Instytucja Zarządzająca RPO WD organizuje konkurs w ramach dziedzictwa kulturowego, którego zadania związane z naborem realizuje Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Więcej
21.12.2015r PROGRAMY POMOCOWE ARiMR Wspólna Polityka Rolna powstała na mocy Traktatu Rzymskiego z 1957 roku, zaś oficjalnie zaczęła funkcjonować w 1962 roku. Traktat Rzymski włączył rolnictwo do tzw. wspólnego rynku Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, którą wówczas tworzyło sześć krajów: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Włochy i RFN. Więcej
27.11.2015r. OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza nabór w ramach Działania 5.4 Ochrona bioróżnorodności typ projektów – ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych; budowa i modernizacja niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną, przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków; projekty ograniczające negatywne oddziaływanie ruchu turystycznego i promujące lokalne zasoby przyrodnicze dotyczące infrastruktur w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Więcej
13.11.2015r. RPO ŚLĄSKIE NA LATA 2014-2020 Ze wsparcia Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu dla województwa śląskiego możesz korzystać na dwa sposoby: bezpośrednio – jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie lub realizujący projekt pośrednio – jako osoba, która bierze udział w przedsięwzięciach organizowanych przez kogoś innego (np. w szkoleniach). Więcej
30.10.2015r. MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH NA LATA 2014-2020 Ze wsparcia Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu dla województwa śląskiego możesz korzystać na dwa sposoby: bezpośrednio – jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie lub realizujący projekt pośrednio – jako osoba, która bierze udział w przedsięwzięciach organizowanych przez kogoś innego (np. w szkoleniach).Więcej
[contact-form-7 id=”715″ title=”Formularz 1″]
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Modern Financial Systems ul. Biznesowa 8 26-600 Radom Biuro Obsługi Klienta bok@generalnaizba.eu Tel.: 535 996 033 Tel.: 534 668 855 Poniedziałek – Piątek 8.00 – 15.00
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA W ZAKRESIE POZYSKIWANIA DOTACJI NA: