Zmiany w zakresie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

Zachowanie zasady konkurencyjności to jeden z  obowiązków, jakie nałożone są na beneficjentów korzystającyzh z funduszy unijnych. Dotrzymanie warunków, jakie nakłada na korzystającego               z Funduszy Europejskich ta zasada może wydawać się skomplikowana, jednakże stosowanie jej             w praktyce pokazuje, iż nie jest ona tak wymagająca, jak to mogłoby się wydawać. Co więcej zmiany, które wprowadzone zostały ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach              w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 311), generalnie należałoby określić mianem bardzo korzystnych dla beneficjetna.

Na podstawie powyżej powołanej ustawy konkurencyjny tryb wyboru wykonawców uległ licznym przemianom, o mniejszym i większym znaczeniu. Kilka z nich stanowi jednak kwestie wyjątkowo istotne, dlatego też warto zwrócić na nie uwagę.

Jedną z bardziej istotnych modyfikacje jest zmiana progu kwotowego, od jakiego obowiązuje konkurencyjny tryb wyboru wykonawców. Został od podwyższony z kwoty 20 tys. złotych do równowartości 30 tys. euro. Ponadto przy konkstruowaniu zapytanie ofertowego można aktualnie powołać się tylko na jedno kryterium – ceny lub kosztu. Nie wyklucza to oczywiście również możliwości posługiwania się oboma z tych kryteriów, jednakże zdaje się to bardziej zasadne                 w przypadku zamówień wielopłaszczyznowych, przy stosunkowo prostych operacjach stosowanie jednego kryterium znacznie uprasza i usprawnia proces przeprowadzania zapytania ofertowego.

Jezeli podmiot starający się o uzyskanie dofinansowania dobrowolnie zdecyduje się na postępowanie w myśl trybu zamówień publicznych, nie będzie musiał stosować zasady konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców. Doprecyzowany został również termin, w jakim należy określić wartość zadania – jest to nie wcześniej niż 6 miesięcy w przypadku robót budowlanych, oraz nie wcześniej niż 3 miesiące w przypadku pozostałych działań, liczone od dnia upublicznienia oferty lub daty zawarcia umowy z wykonawcą.

Zmiany w usytawie odniosły się również do sytuacji, kiedy proces postępowania ofertowego nie przebiega zgodnie z założeniami.  Wiadomo już, jak należy postąpić w przypadku braku możliwości wyboru anjkorzystniejszej oferty, brak taki może wynikać przykładowo ze specyfiki zamówienia, które może być zrealizowane przez bardzo ograniczoną ilość podmiotów. W przypadku takim można zawrzeć umowę z wykonawcą, który zgłosił się do realizacji oferty, oczywiście pod warunkiem, że nie jest on powiązany osobowo ani kapitało z beneficjentem. Jasnym jest również jak nalezy postąpić      w przypadku, kiedy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od jej wykonania. Wtedy korzystający z dofinansowania nie jest zmuszony do powtórnego przeprowadzania zapytania ofertowego, może po prostu zawrzeć umowę z wykonawcą, którego oferta została uznana za drugą najbardziej korzystną z kolei.

Opisane powyżej zmiany dotyczą tylko kwestii wynikających wprost z przepisów ustawy. Wymogi te w aktualnej postaci z pewnością są dla beneficjetna łatwiejsze do spełnienia. Jednakże oprócz nich istenieje również szereg przemian, które z przepisów ustawy nie wynikają wprost, a które również nalezy oceniać jako pozytywne, jak chociażby brak obligatoryjnego przedłużenia terminu składania ofert w przypadku zmiany treści oferty.