Zasada równości

Od maja 2015r. każdego przedsiębiorcę, który stara się o dofinansowanie w ramach Funduszy Unijnych obowiązuje przestrzeganie Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Dokument ten został przygotowany przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju i zawiera konkretne zasady, których przedsiębiorca powinien przestrzegać zarówno na etapie ubiegania się o dofinansowanie jak i w czasie realizowanego projektu współfinansowanego ze środków unijnych. Wytyczne zostały odgórnie narzucone m.in. przez Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych oraz Europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności 2010-2020. Stosowanie się do przepisów i przestrzegania zasad równości przez beneficjentów środków publicznych jest nakazem prawnym, sformułowanym w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.  i obowiązującym od 2012roku.

Celem równościowego podejścia jest przeciwdziałanie traktowania stereotypowego wg płci zarówno względem kobiet jak i mężczyzn. Realizacja zasady równości ma na celu zminimalizowanie uproszczonych przekonań dotyczących kobiet i mężczyzn, przypisujących im zestaw określonych cech, talentów, umiejętności, zachowań i ról społecznych.

Równość szans w ramach realizowanych projektów nie oznacza podziału pół na pół kobiet i mężczyzn uczestniczących bądź korzystających z realizowanych projektów. Równość oznacza, że wsparcie skupia się w większej części na płci mniej uprzywilejowanej, która znajduje się w gorszej sytuacji. Działania mają zapewnić równe traktowanie, równy dostęp, równe wynagradzanie bez względu na płeć. Zasada równości oznacza zagwarantowanie zarówno mężczyznom jak i kobietom możliwości dostępu na równych zasadach do rynku pracy, do usług publicznych a także możliwości angażowania się w aktywność polityczną lub społeczną.

Ogólne przekonanie, że działania na rzecz osiągnięcia równości kobiet i mężczyzn mają na celu doprowadzenie do takiego stanu, w którym nie będzie żadnych różnic między kobietami a mężczyznami. Jest to oczywiście niemożliwe z uwagi na różnice, z których wynikają określone potrzeby, oczekiwania wobec usług publicznych czy też względem przestrzeni społecznej. Głównym celem zasady równości szans kobiet i mężczyzn jest zagwarantowanie dostępu do zasobów, możliwości, działań aby każda osoba miała równe szanse w dostępie do realizacji aspiracji zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Reasumując, działania wyrównawcze to dopuszczany przez prawo sposób na przeciwdziałanie dyskryminacji uwarunkowanej płcią oraz wzmacnianie równości szans kobiet i mężczyzn.