ZACHOWANIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH PROJEKTÓW UNIJNYCH

14Beneficjenci Funduszy Unijnych w trakcie realizacji projektu powinni pamiętać o licznych obowiązkach wynikających z umowy o dofinansowanie. Podstawową kwestią jest to, że należy inwestycję zrealizować zgodnie z biznesplanem i prawidłowo ją rozliczyć po zakończeniu. Ponoszone wydatki powinny być jasno określone i znaleźć odpowiednie uzasadnienie w realizowanym projekcie.

Dofinansowanie projektu inwestycyjnego, oznacza że przedsiębiorca korzysta ze środków publicznych. Jest on zatem zobowiązany do zachowania podstawowych zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania dostawców i wykonawców. W praktyce oznacza, że przedsiębiorca dokonując wyboru oferty w zakresie dostawy usług lub towarów oraz wykonania prac remontowo-budowlanych jest zobowiązany do przestrzegania konkretnych procedur, zależnie od wartości składanego zamówienia.

W przypadku jednorazowego wydatku mieszczącego się w przedziale od 20 000 zł netto do 50 000 zł netto, każdy beneficjent jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy rynku i wystarczy, że umieści zapytanie ofertowe na własnej firmowej stronie internetowej. Jeżeli przedsiębiorca nie posiada własnej strony www powinien skorzystać z powszechnie udostępnionej strony przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych. Oczywiście poszczególne Instytucje Zarządzające mogą dodatkowo ustalić inne wymagania, które będą musiały zostać spełnione przez beneficjentów funduszy.

W sytuacji gdy projekt przewiduje wydatki, których jednostkowa wartość przekracza 50 000zł netto, przedsiębiorca jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania zgodnie z Zasadą Konkurencyjności. Podstawowym wymogiem jest upublicznienie rozeznania rynku. Zapytanie ofertowe powinno zostać opublikowane w Bazie Konkurencyjności. Treść zapytania powinna być zgodna z udostępnionym na stronie Bazy Konkurencyjności formularzem ogłoszenia i powinna być zgodna z wymogami zawartymi w dokumencie Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz szczegółowymi wytycznymi przedstwaionymi przez Instytucję Zarządzającą.

W przypadku zamówień, których wartość przekracza próg określony w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, zapytanie ofertowe powinno być dodatkowo przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych takie postępowanie odnosi się dowydatków, których wartość jest równa lub przekracza następujące limity:

  • 200 000euro dla dostaw i usług
  • 5 000 000 euro dla robót budowlanych

Takie warunki i procedury, które mają zostać zachowane pozwolą zapewnić wybór najkorzystniejszej oferty i najbardziej efektywne wydatkowanie środków publicznych.