Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw czyli wsparcie dla eksportu

Umiędzynarodowienie czyli internacjonalizacja przedsiębiorstw ma na celu zwiększenie konkurencyjności polskich firm na rynkach zagranicznych. W zakresie wykorzystania funduszy strukturalnych internacjonalizacja wspierana jest zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym. Pozwala to na dostosowanie wsparcia do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa z uwzględnieniem poszczególnych cech regionów.

Wzrost umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw, ma istotne znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki. Z tego względu w ramach dostępnych funduszy przewidziano konkretne działania mające na celu wspieranie gospodarki eksportowej.

 

Wzrost umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw jako cel określony do osiągnięcia został uwzględniony w następujących dokumentach programowych:

  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, w zakresie wspierania promocji i nternacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw.
  • Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020, w zakresie wspierania internacjonalizacji przedsiębiorstw z obszaru makroregionu Polski Wschodniej.
  • Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 dla poszczególnych województw.

 

Programy regionalne określają bardzo szerokie możliwości w zakresie umiędzynarodowienia firmy. Przedsiębiorcy mogą liczyć na sfinansowanie projektów, których głównymi założeniami są m. in.:

  • Opracowanie lub wdrażanie strategii międzynarodowej
  • Aktywne poszukiwanie i pozyskiwanie trwałych partnerów biznesowych na wybranym rynku zagranicznym.
  • Dostosowanie produktu i/lub usługi do wymagań rynku międzynarodowego.
  • Zakup lub dostosowanie linii produkcyjnej do wymagań rynków zagranicznych.

 

Dodatkowo przedsiębiorca może liczyć na pomoc w uzyskaniu niezbędnych dokumentów, które umożliwią z prawnego punktu widzenia wprowadzenie produktu lub usługi za granicą. Niektóre programy oprócz powyższych możliwości gwarantują pomoc w zakresie realizacji działań promocyjnych.

Wsparcie unijne umożliwia zatem nawiązywanie nowych kontaktów z zagranicznymi kontrahentami i inwestorami. Takie założenia programowe stwarzają wszystkim polskim firmom eksportowym możliwość aktywnej działalności na rynkach zagranicznych. Przedsiębiorcy będą mogli rozwijać swoją działalność pozyskując nowe, zagraniczne rynki zbytu.