TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW

W ramach budżetu na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs na termomodernizację budynków w ramach Działania IV.2 . Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 10 opisu Poddziałania IV.2.2

Termomodernizacja budynków tj.:
− jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst
− jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną
− jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
− jednostki naukowe
− szkoły wyższe
− osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki
− podmioty lecznicze
− instytucje kultury
− kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
− organizacje pozarządowe
− Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

W ramach konkursu nie będą objęte wsparciem projekty dotyczące obiektów ochrony zdrowia. Przedmiotowe wykluczenie wynika z braku map potrzeb zdrowotnych, opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Projekty objęte wsparciem to:
1. głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne,
2. głęboka modernizacja energetyczna mieszkalnych budynków komunalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne. Głęboka modernizacja energetyczna, rozumiana jako kompleksowa termomodernizacja, oznacza przedsięwzięcie wpływające na poprawę efektywności energetycznej budynku o co najmniej 25%, które ma na celu zmniejszenie wartości rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, rocznego zapotrzebowania na energię końcową lub rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną budynku.
Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu, w tym z EFRR – 85 % kosztów kwalifikowanych projektu