STOSOWANIE STAWEK JEDNOSTKOWYCH W PROJEKTACH UNIJNYCH

 

Wnioskodawcy przygotowując projekty w ramach ogłaszanych naborów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego często stają przed wyborem sposobu rozliczania wydatków. Wtedy pojawia się pojęcie stawek jednostkowych, które są uproszczoną formą rozliczania projektów.

Stawką jednostkową jest kwota (stawka) wyliczona na podstawie standardowych taryf zryczałtowanych kosztów jednostkowych ustalonych przez każde państwo członkowskie należne za daną usługę. Są one szczegółowo określane przez Instytucję Zarządzającą. Stawki jednostkowe mogą obejmować:

a) koszty bezpośrednie, albo

b) koszty bezpośrednie i pośrednie, jednak w przypadku zastosowania takiej stawki koszty pośrednie nie są kwalifikowalne.

Stosowanie stawek jednostkowych możliwe jest wyłącznie w przypadku organizacji szkoleń językowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytucja Zarządzająca po zatwierdzeniu wniosku o dofinansowanie ustala indywidualnie z Beneficjentem pomocy szczegółowe warunki kwalifikowalności wydatków. Przede wszystkim określane są dokumenty, na podstawie których dokonywane będzie rozliczenie ustalonych stawek jednostkowych. Przykładowo dokumentem potwierdzającym zorganizowanie szkolenia językowego może być zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Stawki jednostkowe nie obejmują wydatków na zakup środków trwałych oraz cross-financingu. Stawka odnosi się do usługi szkoleniowej łącznie, a nie do poszczególnych pozycji kosztowych wchodzących w skład szkolenia. Nie można zakładać, że skoro w Wytycznych wskazano koszt wykładowcy i sali, oznacza to, że stawka nie uwzględnia kosztów związanych z realizacją tej usługi, takich jak np. koszt opłat administracyjnych związanych ze świadczeniem tej usługi (np. energia elektryczna), czy standardowe wyposażenie sali szkoleniowej (np. meble, tablica, magnetofon).

Weryfikacja wszystkich poniesionych wydatków polega na sprawdzeniu, czy zadania zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie zostały poprawnie zrealizowane oraz czy wszystkie wskaźniki rezultatu i produktu zostały osiągnięte zgodnie z założeniami. Rozliczanie stawek jednostkowych następuje w zależności od faktycznie wykonanej ilości usług w ramach realizowanego projektu. Beneficjent jest zobowiązany udokumentować rzeczywiste wykonanie liczby usług w ramach realizowanego projektu.

Rozliczanie stawek jednostkowych jest realizowane poprzez przemnożenie liczby rzeczywiście wykonanych usług przez konkretną stawkę jednostkową. Weryfikacja ilości zrealizowanych usług jest wykonywana na podstawie przedstawianych dokumentów potwierdzających wykonanie szkoleń np. listy obecności lub zaświadczenie o ukończeniu kursu. Niewykorzystane środki przeznaczone na przeszkolenie określonej liczby osób zawsze podlegają zwrotowi. Bardzo ważną kwestią jest fakt, że w przypadku projektów rozliczanych za pomocą stawek jednostkowych nie ma konieczności zbierania dokumentów księgowych potwierdzających wydatkowanie środków. Rozliczenie finansowe dokonywane jest wyłącznie na podstawie dokumentów potwierdzających osiągnięcie wskaźników rezultatu i produktów określonych w umowie o dofinansowanie.