Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości

Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości
Mazowiecka Jednostka Wdrażania projektów unijnych, ogłosiła konkurs w ramach Działania 3.3., który dotyczy wprowadzenia ulepszonych produktów bądź usług, w oparciu o wdrożenie wyników prac B+R. Więcej

Czym zatem są prace B+R?

Prace B+R(od ang. research and development)- to działalność o charakterze naukowym lub technicznym, obejmuje również działalność twórczą. Termin B+R obejmuje:

– badania podstawowe,
– badania stosowane,
– prace rozwojowe.

            Wracając do tematu konkursu, wnioskodawcami mogą być mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą nie krócej niż 6 miesięcy. Dofinansowanie otrzymają przedsiębiorcy, którzy prowadzą firmę lub oddział na terenie województwa mazowieckiego. W ramach konkursu wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu.

            Dofinansowanie można pozyskać na poprawę konkurencyjności poprzez wprowadzenie innowacji, opartych na wynikach prac B+R. Pomoc zostanie przyznana przede wszystkim na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne, zakup aktywów trwałych będących własnością zakładu, który został zamknięty.

            Ważnym warunkiem w ramach przeprowadzanego konkursu jest konieczność przeprowadzenia analizy rynku pod kątem zapotrzebowania na produkty, usługi lub rozwiązania dotyczące procesu produkcji opracowane lub znacząco udoskonalone w wyniku realizacji projektu.

Minimalna wartość projektu: 2 000 000 zł

Maksymalna wartość projektu: 4 000 000 zł

Poziom dofinansowania: 45%

Alokacja na konkurs: 13 500 000 EUR