PROJEKTY HYBRYDOWE

Przedsiębiorcy mają możliwość realizowania projektu nie tylko na własną rękę lub w partnerstwie z innymi firmami ale również w porozumieniu i przy współpracy z instytucjami publicznymi. Taka forma w przypadku dofinansowań została określona jako projekt hybrydowy. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 tzw. ustawa wdrożeniowa, wprowadza legalną i szczegółową definicję projektu hybrydowego. Oznacza on projekt, który jest realizowany w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego oraz współfinansowanego ze środków unijnych. Forma współpracy między podmiotami publicznymi a sektorem prywatnym, ma na celu poprawę realizacji inwestycji w projekty infrastrukturalne lub inne rodzaje operacji realizujących usługi publiczne, poprzez dzielenie ryzyka, wspólne korzystanie ze specjalistycznej wiedzy sektora prywatnego lub dodatkowe źródła kapitału.

Zgodnie z art. 34 Ustawy wdrożeniowej:

  1. Projekt hybrydowy polega na wspólnej realizacji projektu przez partnerstwo publiczno-prywatne w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia ogólnego, utworzone w celu realizacji inwestycji infrastrukturalnej.
  2. Inwestycją infrastrukturalną jest budowa, przebudowa lub remont obiektu budowlanego lub wyposażenie składnika majątkowego w urządzenia podwyższające jego wartość lub użyteczność, połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem przedmiotem tej inwestycji za wynagrodzeniem.

Projekty hybrydowe tworzone pomiędzy podmiotami sektora publicznego a prywatnego realizującymi wspólną inwestycję infrastrukturalną. Taka forma współpracy, ma na celu poprawę realizacji inwestycji w projekty infrastrukturalne lub inne rodzaje operacji realizujących usługi publiczne, poprzez dzielenie ryzyka, wspólne korzystanie ze specjalistycznej wiedzy sektora prywatnego lub dodatkowe źródła kapitału.

Należy pamiętać, że w przypadku realizacji projektów hybrydowych trzeba dostosować się nie tylko do zapisów ustawy wdrożeniowej ale również do zapisów odrębnych przepisów. Przede wszystkim w zakresie wyboru podmiotów prywatnych należy wziąć pod uwagę przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.