Programy rewitalizacyjne i ich rola pozyskiwaniu dotacji z funduszy europejskich

Programy rewitalizacyjne w powszechnej opinii dotyczą miast oraz innych jednostek samorządu terytorialnego, zwykle nie leżą w sferze zainteresowań typowego przedsiębiorcy. W praktyce jednakże czasami również osoby wykonujące działalność gospodarczą powinny, przynajmniej w elementarnym stopniu, być świadome obowiązujących w miejscu wykonywania przez nich działalności programów rewitalizacyjnych. Wynika to z faktu, iż często w warunkach konkursowych dotyczących naborów wniosków na różne rodzaje działalności zawarte są zapisy dotyczące zgodności z programem rewitalizacyjnym, ewentualnie zgodność operacji z  takim programem może zagwarantować potencjalnemu Beneficjentowi dodatkowe punkty.

Omawiane programy można przede wszystkim podzielić pod względem zasięgu obowiązywania. Zwykle spotyka się programy obejmujące swoim zasięgiem obszar danej gminy, występują jednakże również takie, które dotyczą większych obszarów, przykładowo ze względu na fakt, iż na takim, rozszerzonym terenie, zidentyfikowano  jeden problem, który w  tym przypadku stanowi czynnik integrujący.

Miejscowe plany rewitalizacji stanowią, obok miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, tak zwane instrumenty planowania przestrzennego.  W przypadku obu z  tych instrumentów może mieć miejsce sytuacja, gdy plany te nie zostaną uchwalone, dlatego też, jeżeli przedsiębiorca nosi się z zamiarem inwestycji, w szczególności związanej z dużymi zmianami w zakresie wykonywanej działalności, ewentualnie polegającej na znacznych przekształceniach terenu czy nieruchomości, warto zorientować się jak w danej miejscowości przedstawia się sytuacja związana z opisywanymi instrumentami. Informacji takich zasięgnąć można przykładowo w urzędzie gminy, często publikowane są również na oficjalnych stronach internetowych.

Lektura programu rewitalizacji może również stanowić pewną wskazówkę i pomoc w sytuacji, kiedy przedsiębiorca rozważa różne drogi rozwoju dla swojej firmy. Na podstawie zawartych w tym dokumencie informacji można wysnuć wnioski na temat tego, jakie  działania prawdopodobnie będą premiowane, z drugiej strony natomiast upewnić się, że dany pomysł nie jest w określonym przypadku wykluczony. Dodatkowo, w trakcie zapoznawania się z programem rewitalizacyjnym mogą pojawić się nowe pomysły, które w przyszłości można będzie wdrożyć dzięki wykorzystaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Treść tego, co znaleźć ma się w programach rewitalizacyjnych jest bardziej wyraźnie określona w przypadku miast. Odnośnie miast dokumenty strategiczne wyraźnie określają, iż rewitalizacja ma być procesem kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu. Kluczowy element stanowi tutaj komplementarność różnych działań, zarówno z obszaru społecznego jak i technicznego czy innych, które po zrealizowaniu stanowić mają wspólną całość. Jak najbardziej możliwym i rekomendowanym jest zatem sprawdzenie swoich planów rozwojowych właśnie pod kątem zgodności z programem rewitalizacji, szczególnie                    w przypadku większych inwestycji.