PROGRAMY POMOCOWE ARiMR

Wspólna Polityka Rolna

Wspólna Polityka Rolna powstała na mocy Traktatu Rzymskiego z 1957 roku, zaś oficjalnie zaczęła funkcjonować w 1962 roku. Traktat Rzymski włączył rolnictwo do tzw. wspólnego rynku Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, którą wówczas tworzyło sześć krajów: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Włochy i RFN.

Projekt PROW na lata 2014-2020

Głównym celem PROW 2014-2020, spośród trzech niżej wymienionych, będzie wzrost konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów środowiskowych.

  • poprawa konkurencyjności rolnictwa,

  • zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz

  • zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Łączne środki publiczne przeznaczone na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 wyniosą  13 513 295  000 euro z czego:

  • 8 598 280 814 euro będą to środki UE (EFRROW)

  • 4 915 014 186 euro wyniesie wkład krajowy.

Pomoc na rynku rybnym

Pomoc finansowa dla organizacji producentów rybnych z tytułu przygotowania programu operacyjnego.

Kwota rekompensaty jest przyznawana OP przez czas określony, w celu skompensowania kosztów wynikających z przygotowania programu operacyjnego. Pomoc ta może być przyznawana przez okres pięciu lat następujących po roku, w którym organizacja producentów została uznana. ARiMR wypłaca pomoc finansową organizacjom producentów z tytułu przygotowania programu operacyjnego w ciągu czterech miesięcy od zakończenia roku, w odniesieniu do którego została przyznana.

Pomoc na rynku owoców i warzyw

Pomoc dla wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw udzielana jest w celu wsparcia dochodzenia grupy producentów owoców i warzyw do statusu uznanej organizacji producentów. Grupa producentów może złożyć wniosek o nadanie statusu uznanej organizacji producentów przed upływem okresu realizacji planu dochodzenia do uznania, jeżeli wcześniej zrealizowała zobowiązania wynikające z planu i jeśli spełnia kryteria uznanej organizacji producentów. Wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw realizujące plan dochodzenia do uznania mogą otrzymywać pomoc finansową na:

a) pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy producentów i prowadzeniem działalności administracyjnej,

b) pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania. Pomoc finansowa dla grup producentów jest wypłacana po zrealizowaniu przez nie półrocznego lub rocznego etapu realizacji planu dochodzenia do uznania w formie rat półrocznych lub rocznych.

PROCENT DOFINANSOWANIA PROJEKTU- 85% KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH.