PROGRAMY OPERACYJNE

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Głównym celem PO KL jest wzrost zatrudnienia i spójności społecznej. Program koncentruje się przede wszystkim na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia. http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/POIG/

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/poiis/

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

W ramach PO RPW wsparcie mogą uzyskać przede wszystkim przedsięwzięcia związane z usprawnieniem sieci drogowej, przygotowaniem terenów pod inwestycje, rozwojem uczelni, infrastruktury kongresowej, parków technologicznych, szerokopasmowych sieci dostępu do Internetu i rozwojem ekologicznego transportu publicznego. Dofinansowanie to polega na zwiększeniu atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej pięciu wschodnich województw. http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/PORPW/

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW realizuje cele, priorytety oraz zasady, na podstawie których będą wspierane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Kierunki wsparcia obszarów zdefiniowano jako poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. http://www.dotacjaunijna.com/unijne,link27.html,Program+Rozwoju+Obszarow+Wiejskich

Regionalne Programy Operacyjne

Programy przeznaczone na wsparcie poszczególnych regionów kraju w wielu dziedzinach, m.in.: transport, energia, innowacja i przedsiębiorczość, infrastruktura społeczna, ochrona środowiska, społeczeństwo informacyjne, rewitalizacja (rozwój regionów), turystyka, kultura, energia oraz potencjał instytucji i administracji. RPO są przystosowane do regionów, dlatego też w każdym województwie funkcjonują inaczej. RPO mają na celu przede wszystkim poprawę konkurencjności oraz zwiększenie spójności gospodarczej i przestrzennej województw.

– woj. Dolnośląskie http://www.rpo.dolnyslask.pl/
– woj. Kujawsko – Pomorskie http://www.mojregion.eu/
– woj. Lubelskie http://www.rpo.lubelskie.pl/
– woj. Lubuskie http://www.lrpo.lubuskie.pl/
– woj. Łódzkie http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/
– woj. Małopolskie http://www.fundusze.malopolska.pl/Strony/default.aspx
– woj. Mazowieckie http://mazowia.eu/
– woj. Opolskie http://rpo.opolskie.pl/rpo/
– woj. Podkarpackie http://www.rpo.podkarpackie.pl/
– woj. Podlaskie http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/
– woj. Pomorskie http://dpr.pomorskie.eu/pl/aktualnosci
– woj. Śląskie http://rpo.slaskie.pl/
– woj. Świętokrzyskie http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
– woj. Warmińsko-Mazurskie http://www.rpo.warmia.mazury.pl/
– woj. Wielkopolskie http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
– woj. Zachodniopomorskie http://www.rpo.wzp.pl/
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA W ZAKRESIE POZYSKIWANIA DOTACJI NA: