PROGRAMY UNIJNE 2014-2020 Pomoc unijna w Polsce realizowana jest na dwóch poziomach: krajowym i regionalnym.

PROGRAMY KRAJOWE

Na poziomie krajowym z polityki spójności w latach 2014-2020 realizowanych będzie 6 programów operacyjnych.

1. Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW 2014-2020)
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczny. Środki unijne z programu przeznaczone zostaną również w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego. POIiŚ 2014-2020 będzie kontynuował główne kierunki inwestycji określone w jego poprzedniku – POIiŚ 2007-2013. Dotyczą one przede wszystkim rozwoju infrastruktury technicznej kraju w najważniejszych sektorach gospodarki. Ile środków unijnych będzie dostępnych i na jakie inwestycje? Na realizację założeń Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko przeznaczonych zostało 27,41 mld euro. Głównym źródłem finansowania POIiŚ 2014-2020 będzie Fundusz Spójności (FS), którego podstawowym celem jest wspieranie rozwoju europejskich sieci transportowych oraz ochrony środowiska w krajach UE. Dodatkowo przewiduje się wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
2. Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020)
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczny. Środki unijne z programu przeznaczone zostaną również w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego. POIiŚ 2014-2020 będzie kontynuował główne kierunki inwestycji określone w jego poprzedniku – POIiŚ 2007-2013. Dotyczą one przede wszystkim rozwoju infrastruktury technicznej kraju w najważniejszych sektorach gospodarki. Ile środków unijnych będzie dostępnych i na jakie inwestycje? Na realizację założeń Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko przeznaczonych zostało 27,41 mld euro. Głównym źródłem finansowania POIiŚ 2014-2020 będzie Fundusz Spójności (FS), którego podstawowym celem jest wspieranie rozwoju europejskich sieci transportowych oraz ochrony środowiska w krajach UE. Dodatkowo przewiduje się wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
3. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR 2014-2020)
Program będzie wspierał prowadzenie badań naukowych, rozwój nowych, innowacyjnych technologii oraz działania na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Jego głównym celem będzie pobudzenie innowacyjności polskiej gospodarki, poprzez zwiększenie nakładów prywatnych na B+R oraz kreowanie popytu przedsiębiorstw na innowacje i prace badawczo-rozwojowe. Wsparcie będzie realizowane w ramach 11 Celów Tematycznych określonych w projektach rozporządzeń Komisji Europejskiej. Nastąpi zwiększenie decentralizacji – 60 proc. funduszy strukturalnych zarządzanych będzie regionalnie. Koncentracja tematyczna będzie ukierunkowana na wsparcie celów wskazanych w Strategii Europa 2020, tj. na inteligentny i zrównoważony wzrost, sprzyjający włączeniu społecznemu. Większy nacisk zostanie położony na rezultaty oraz uwzględnianie wymiaru terytorialnego. Na realizację założeń Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 przeznaczonych zostanie 8,61 mld euro.
4. Program Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC 2014-2020)
Program Polska Cyfrowa jest nowym programem krajowym (w stosunku do poprzedniej perspektywy finansowej 2007-2013). Celem głównym POPC jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa, jako fundamenty te przyjęto: szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa. Na realizację założeń programu Polska Cyfrowa 2014-2020 zostanie przeznaczonych 2,17 mld. euro.
5. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER 2014-2020)
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach oraz wdrażanie w Polsce Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych. Beneficjentami PO WER 2014-2020 będą zarówno podmioty prywatne, jak i podmioty publiczne. PO WER będzie finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Na realizację zamierzonych celów przeznaczonych zostanie 4,69 mld. euro. Wporównaniu z Programem Kapitał Ludzki w obecnym okresie programowania, PO WER będzie miał niższą alokację. 75 proc. Europejskiego Funduszu Społecznego będzie zarządzanych przez regiony.
6. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020)
Program Pomoc Techniczna (POPT)będzie jednym z krajowych programów współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. POPT będzie gwarantował środki finansowe na obsługę procesu wdrażania polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2014-2020 w Polsce. Obszary wsparcia Program zapewni środki na budowę potencjału systemu instytucji zaangażowanych w administrowanie Funduszami Europejskimi oraz na wsparcie instytucji odpowiedzialnych za realizację projektów. W ramach Programu podejmowane będą też działania służące odpowiedniej promocji i informowaniu o Funduszach Europejskich możliwych do pozyskania przez Polskę w latach 2014-2020. Cel Programu Głównym celem Programu jest zapewnienie sprawnego i efektywnego wdrażania polityki spójności w latach 2014-2020. Beneficjenci Działania POPT skierowane będą w szczególności do podmiotów sektora finansów publicznych, jednostek samorządu terytorialnego, partnerów społeczno-gospodarczych i organizacji pozarządowych. Do udziału w konsultacjach społecznych zaproszeni są wszyscy zainteresowani, w szczególności przedstawiciele instytucji, do których skierowane są działania programu. Na realizację działań przewidzianych w Programie Operacyjnym Pomoc Techniczna przeznaczonych zostanie 700,12 mln. euro.

PROGRAMY REGIONALNE

Na poziomie regionalnym natomiast realizowanych będzie 16 programów operacyjnych poszczególnych województw.

Podział środków unijnych na programy regionalne przedstawia się następująco:
– woj. Dolnośląskie- 2 252 546 589 euro
– woj. Kujawsko-pomorskie- 1 903 540 287 euro
– woj. Lubelskie- 2 230 958 174 euro
– woj. Lubuskie- 906 929 693 euro
– woj. Łódzkie- 2 256 049 115 euro
– woj. Małopolskie- 2 878 215 972 euro
– woj. Opolskie- 944 967 792 euro
– woj. Podkarpackie- 2 114 243 760 euro
– woj. Podlaskie- 1 213 595 877 euro
– woj. Pomorskie- 1 864 811 698 euro
– woj. Śląskie- 3 476 937 134 euro
– woj. Świętokrzyskie- 1 364 543 593 euro
– woj. Warmińsko-mazurskie- 1 728 272 095 euro
– woj. Wielkopolskie- 2 450 206 417 euro
– woj. Zachodniopomorskie- 1 601 239 216 euro
– woj. Mazowieckie- 2 089 840 138 euro
W latach 2014-2020 samorządy województw będą zarządzać około 40 proc. funduszy polityki spójności – 31,28 mld euro. Zainwestują te pieniądze poprzez regionalne programy operacyjne. Programy regionalne będą dwufunduszowe, tj. finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. To nowość w porównaniu z perspektywą 2007-2013. Każde województwo otrzymało konkretną ilość środków wyliczoną na podstawie specjalnej metodologii. Dla regionów słabiej rozwiniętych fundusze na realizację programów regionalnych są sumą dwóch składowych. W przypadku województwa mazowieckiego – jako regionu lepiej rozwiniętego – zastosowano inną metodologię.
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA W ZAKRESIE POZYSKIWANIA DOTACJI NA: