Program współpracy transnarodowej

Władze państwowe praktycznie od zawsze miały do czynienia ze zjawiskami i sytuacjami, których skala i zasięg wykracząły poza obszary jednego państwa. Nie da się ukryć, że państwa członkowskie Unii Europejskiej w dużej mierze korzystają z ułatwień w zakresie rozwiązywania kwestii wynikających z takich zjawisk, czyniąc to właśnie dzięki współpracy. Programem, który jest specjalnie dedykowany takiej transnarodowej współpracy jest INTERREG.

Podstawowe zasady działania

INTERREG jest jednym z Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Na budżet programu przeznaczono 359 mln euro, są to środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jednym z celów programu jest unowocześnienie i poprawa funkcjonowania programów krajowych czy regionalnych. Współpraca odbywa się na bardzo wielu płaszczyznach, dotyczyć może zarówno wdrażania rozwiązań zmniejszających emisję substancji szkodliwych do atmosfery, jak i działań podejmowanych celem wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach.  Program umożliwia współpracę osobom z różnych sektorów i krajów, takich jak instytucje badawcze, sektor publiczny, ośrodki akademickie, ale również organizacja społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorstwa.

Obszar i zakres współpracy

Tematyka programu podzielona została na pięć podstawowych zakresów. Są to badania i innowacje, ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami, wspieranie gospodarki niskoemisyjnej oraz konkurencyjność MŚP.Aktualnie bardzo duży nacisk kładziony jest na zagadnienia związane z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną. Szacuje się, że sekltor energetyczny i transportowy są odpowiedzialne za trzy czwarte emisji gazów cieplarnianych w UE. Celem, który zrealizowany ma być do roku 2030 jest ograniczenie tej emisji o 40%. Działania w tym celu są intensywnie wdrażane przez państwa członkowskie, co zaobserwować można chociażby na przykładzie uruchomionego w bieżącym roku programu „Czyste powietrze”.

 

Sytuacje wyjątkowe

Współpraca w ramach INTERREG to nie jedynie działania długofalowe i staranne planowanie strategii, ale również bieżące interwencje, które konieczne są przykładowo w sytuacjach kryzysu. Pożary lasów, wypadki zdarzające się na Morzu Bałtyckim, czy zmiany klimatu w regionie alpejskim to jedne z przypadków, kiedy współpraca i wymiana doświadczeń między osobami zaanagażowanymi  w dane zagadnienie odbywa się dzięki możliwościom oferowanym przez program. Wykorzystanie udostępnionych w tym celu platform informacyjnych zapewnia nie jedynie większą sprawność w działaniu, ale również zmniejsza koszty i ułatwia realizację zadań.

Potencjalne możliwości

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP stanowią 99% wszystkich przedsiebiorstw funcjonujących w UE, zapewniają dwie trzecie zatrudnienia w unijnym sketorze prywatnym. Szacuje się jednak, iż tylko około 37% obywateli zainteresowanych jest posiadaniem działalności na własny rachunek. Jednym z celów programu jest zachęcanie młodych ludzi do zakładania działalności gospodarczej. Wsparcie opiera się na zapewnieniu możliwości wymiany doświadczeń w tym zakresie, a także udostępnianiu odpowiednich instrumentów finansowych, które mają pomóc tak w podjęciu działalności, jak również w skutecznym i  zyskownym jej prowadzeniu.