Prace B+R finansowane z funduszy kapitałowych

Od 4 maja 2016r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach I osi priorytetowej ogłasza możliwość złożenia wniosków dla przedsiębiorców chcących realizować projekty badawczo-rozwojowe, które znajdują się w fazie preseed.

Zadaniem konkursu jest wytypowanie Projektów Grantowych, które w dużym  stopniu wpłyną na osiągnięcie zadań założonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych.

Budżet zaplanowany na dofinansowanie projektów, które przejdą pozytywnie etapy konkursu jest równy 450 mln zł, z czego:

  1. dla Projektów Grantowych realizowanych w województwie mazowieckim: 28 125 000 PLN
  2. dla Projektów Grantowych realizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 421 875 000 PLN

Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali swoją działalność  oraz ją prowadzą na terenie Polski. Konkurs przeznaczony jest dla firm z sektora mikro i małych przedsiębiorstw.

Z dofinansowania w ramach poddziałania, wykluczone są projekty, których celem jest rozwiązanie dotyczące działalności wykluczonych z możliwości otrzymania  pomocy na podstawie  pomocy publicznej B+R.

Wsparciem nie mogą zostać objęte:

  • inwestycje dotyczące zmniejszenia emiisji gazów cieplarnianych;
  • firmy będące w trudnej sytuacji objęte pomocą państwa;
  • inwestycje w budowę oraz przebudowę portów lotniczych;
  • działania bezpośrednio związane z ilością eksportem produktów, przygotowaniem oraz działaniem sieci dystrybucyji, jak również innymi nakładami pinieżnymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;
  • projekty, które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko lub klimat.