OCHRONA PATENTU W RAMACH DOFINANSOWANIA

Posiadanie chronionego patentu to dla innowacyjnego przedsiębiorstwa to wysoka renoma, prestiż oraz określone zyski. Przedsiębiorca, który chroni swoją własność może zbudować swoją silną pozycję na rynku i przewagę nad konkurencją.

Sektor MŚP może uzyskać może liczyć na wsparcie profesjonalnego rzecznika patentowego w procesie opracowania koniecznej dokumentacji zgłoszeniowej oraz wykonania postępowania ochrony patentu w trybie narodowym, regionalnym lub/i międzynarodowym. Ochrona patentu odności się do ochrony m. in. wzoru użytkowego, wynalazku, wzoru przemysłowego.

Przedsiębiorcy mogą całą powyższą procedurę zrealizować przy współfinansowaniu zewnętrznemu czyli z wykorzystaniem dofinansowania. Mikro, mała lub średnia firma może otrzymać pomoc na ochronę wzoru użytkowego, przemysłowego lub wynalazku zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Wysokość wsparcia może wynosić od 35% do nawet 70%. Natomiast wartość całego projektu powinna mieścić się w przedziale od 2 000,00zł do 400 000,00zł. Dofinansowanie może zostać przeznaczone na realizację następujących zadań:

  • Przygotowanie zgłoszenia przez eksperta,
  • Dochodzenie praw w postępowaniu związanym z unieważnieniem patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji,
  • Stwierdzenie wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji.

Koszty kwalifikowane, które mogą zostać objęte wsparciem to:

  • opłaty urzędowe związane z uzyskaniem patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub praw z rejestracji wzoru przemysłowego oraz za wniesienie pism w postępowaniu,
  • usługi zawodowego pełnomocnika,
  • tłumaczenie, w tym przysięgłe,
  • usługi doradcze przygotowujące do procesu komercjalizacji,
  • uzyskanie wstępnego orzeczenia.

Przedsiębiorca ubiegający się o dofinansowanie powinien w projekcie wykazać wszystkie działania, które zostaną przeprowadzone do uzyskania pełnych praw ochronnych. Wsparciem nie mogą zostać objęte projekty zakładające wyłącznie zrealizowanie zgłoszenia patentowego, bez zaplanowanych dalszych zadań i wydatków poprzedzających udzielenie lub odmowę ochrony. Takie wydatki muszą dodatkowo zostać zaplanowane i wyszczególnione we wniosku oraz muszą zostać poniesione w danym okresie.