Ochrona bioróżnorodności

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza nabór w ramach Działania 5.4 Ochrona bioróżnorodności typ projektów – ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych; budowa i modernizacja niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną, przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków; projekty ograniczające negatywne oddziaływanie ruchu turystycznego i promujące lokalne zasoby przyrodnicze dotyczące infrastruktur w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Ochrona różnorodności biologicznej to systemowe działania podejmowane na rzecz trwałego zachowania wszystkich elementów różnorodności biologicznej w miejscach ich naturalnego występowania – ochrona in situ oraz zagrożonych gatunków, podgatunków i odmian poza miejscami ich naturalnego występowania bądź powstania – ochrona ex situ. Zasady ochrony, pomnażania oraz korzystania z zasobów różnorodności biologicznej określa Konwencja o różnorodności biologicznej, nakazująca ochronę przyrody na trzech poziomach: genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym.

W ramach konkursu wspierane będą projekty dotyczące:

a) budowy i modernizacji niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną, przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków poprzez:budowę i rozbudowę infrastruktury np.: pracownie badawcze, wylęgarnie jaj i ikry, azyle dla zwierząt, pogłębianie i oczyszczanie naturalnych zbiorników wodnych, budowę zastawek i innych urządzeń wodnych w celu poprawy siedlisk bytowania chronionych gatunków, urządzenia do inwentaryzacji i monitoringu gatunków,

b) ochrony in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych m.in. Poprzez: wykaszanie i odkrzaczanie, wysiew nasion, nasadzenia, introdukcję i reintrodukcję osobników gatunków chronionych i zagrożonych, uprawy zachowawcze, usuwanie obcych gatunków inwazyjnych z terenów cennych przyrodniczo,

c) ograniczenia negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego i promujące lokalne zasoby przyrodnicze dotyczące infrastruktury mającej na celu ograniczanie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo oraz rozwoju edukacji i promowania form ochrony przyrody: ścieżki przyrodnicze, turystyka kajakowa, urządzenia turystyczne (wieże i pomosty widokowe, wiaty i inne).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi aż 1 600 000 EUR.

Wnioski mogą być składane przez:

a) jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia;

b) jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;

c) podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd;

d) podmioty wybrane w drodze ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych e) PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.