Obowiązki przedsiębiorcy po pozyskaniu dofinansowania

Zgodnie z regulaminem konkursowym samo złożenie poprawnie przygotowanego wniosku nie jest wystarczające. Kolejnym etapem po pozytywnej decyzji z Urzędu jest podpisanie umowy. Etap ten rozpoczyna się w momencie otrzymania oficjalnego pisma, które potwierdza przyznanie dofinansowania na realizację danego projektu. Pismo to oczywiście zawiera listę niezbędnych dokumentów, które są konieczne do zgromadzenia przy podpisaniu umowy oraz terminie, w którym należy dopełnić formalności. Umowa o dofinansowanie opisuje zobowiązania i uprawnienia oraz harmonogram realizacji projektu i jego budżet. Dokumenty, które w większości przypadków należy przygotować to:

dokumenty potwierdzające ustanowienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy,

kopia umowy o prowadzenie rachunku bankowego,

aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z należnościami publicznymi dokumenty rejestrowe przedsiębiorstwa.

Kolejnym etapem jest spełnienie warunku- kwalifikowalność wydatków. Warunek ten dotyczy zgodności z katalogiem kosztów oraz dodatkowo musi spełniać trzy kryteria:

– czy wydatek jest zgodny z programem operacyjnym,

– czy wydatek jest niezbędny do realizacji projektu,

– czy wydatek jest efektywny.

Ostatnim- trzecim etapem jest kontrola projektu, która przeprowadzana jest w trakcie trwania projektu lub po jego zakończeniu. Może również mieć miejsce w trakcie okresu trwałości projektu. Projekty podlegają następującym kontrolom:

Weryfikacja wniosków o płatność 

– Kontrola w miejscu jego realizacji lub w siedzibie przedsiębiorstwa 

Kontrola krzyżowa 

Kontrola na zakończenie 

Kontrola trwałości.