Nowy program IvestEU

2021 będzie rokiem, w którym wszyscy oczekują zaistnienia dużych zmian w zakresie funkcjonowania funduszy pochodzących z Unii Europejskiej. Na szczególną uwagę zasługuje zatem ustanowiony         w bieżącym roku nowy Program InvestEU, zwany również powszechnie funduszem InvestEu, będący długoterminowym budżetem na lata 2021-2027.

Na etapie prognozowania trudno jest dokładnie określić, jakie konkretnie zmiany wynikną dla beneficjentów odnośnie uzyskiwania środków pochodzących z Unii Europejskiej. Powszechnie mówi się jednak, że jednym z założeń stanowiących priorytet przy opracowywaniu nowego programu było tak dla beneficjentów, jak i dla instytucji zajmujących się udzielaniem pomocy, zredukowanie zbędnych formalności związanych z uzyskaniem dofinansowania i późniejszym jego rozliczeniem. Można zatem przyjąć, iż prawdopodobnie uzyskanie dofinansowania w nowym programie będzie pod tym względem łatwiejsze, a jednocześnie bardziej ujednolicone, odnośnie różnych województw, typów programów, czy innych wymogów.

W ramach nowego programu dalej duży nacisk ma być kładziony na kwestie, które były istotne również do tej pory, jak wzrost poziomu zatrudnienia, umiejętności obywateli Unii Europejskiej,          a również poziomu innowacyjności . Jednym z celów, jakie fundusz ten ma realizować jest udzielanie pomocy małym przedsiębiorstwom, a również zapewnianie tak zwanego stałego rozwoju.

Zakłada się, iż fundusz ten będzie miał szersze oddziaływanie w stosunku do poprzednich, przy unikaniu zwiększania koniecznych nakładów. Oprócz małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze zainteresowania znajdą się również badania, innowacje, cyfryzacja, a  również inwestycje społeczne    i umiejętności.

Program opierać się ma na czterech filarach: opisanym powyżej funduszu, Centrum Doradztwa InvestEu – które może w odpowiednich przypadkach być reprezentowane również na poziomie lokalnym, Portalu InvestEu – w założeniu ma to być łatwo dostępna i przyjazna użytkownikowi platforma, na której znaleźć będzie można informacja o wszystkich realizowanych projektach, oraz na tak zwanych działaniach łączonych, obejmujących wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej, a również spoza niej.

Nowy program z pewnością wywoła skutki gospodarcze i społeczne, a również wywrze wpływ na obowiązujące zasady finansowania. Na aspekty praktyczne jego działania będzie należało poczekać jeszcze kilka lat, aczkolwiek już obecnie warto interesować się programem i perspektywami, jakie będzie stwarzał.