Kontrola projektu

Kontrola projektu

Czynności sprawdzające, którym prędzej czy później zostanie poddany każdy Beneficjent korzystający z dofinansowania ze środków unijnych w wielu osobach budzą obawy odnośnie przebiegu, potencjalnych konsekwencji. Przede wszystkim należy mieć na uwadze, że jeżeli projekt realizowany jest zgodnie z  zapisami w umowie o przyznaniu dofinansowania, kontrola powinna być jedynie konieczną formalnością. Dlatego też bardzo ważnym jest, aby w przypadku zaistnienia istotnych zmian, każdorazowo informować o tym instytucję udzielającą dofinansowania. Praktyka taka, chociaż wydawać się może kłopotliwa w realizacji, z pewnością okaże się korzystna przy załatwianiu formalności końcowych.

Rodzaje kontroli

Wyróżnić można trzy podstawowe typy kontroli, którym może zostać poddany beneficjent. Oprócz nich istnieją również kontrole realizowane na podstawie odrębnych przepisów, bezpośrednio przez Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy i inne instytucje. Działania sprawdzające podejmowane przez te jednostki będą jednak dotyczyły jedynie wyjątkowych przypadków. Każdy przedsiębiorca realizujący projekt unijny powinien jednak liczyć się z następującymi przypadkami kontroli:

  • Weryfikacja wniosków o płatność – polega na sprawdzeniu wydatków w projekcie podczas rozliczania dotacji. Muszą one być kwalifikowane, zgodne z wnioskiem i prawidłowo wyliczone.
  • Kontrola w miejscu realizacji projektu – moze również odbyć się w siedzibie wnioskodawcy, zarówno w trakcie realizacji projektu, jak też po jego zakończeniu. W jej trakcie sprawdzane jest, czy projekt przeprowadzony został zgodnie z umową i powszechnie obowiązującym prawem. Szczególnym rodzajem jest tzw. wizyta monitoringowa, polegająca na sprawdzeniu na miejscu przez kontrolerów tego, czy projekt faktycznie jest wykonywany.
  • Kontrola krzyżowa – ma miejsce wtedy, kiedy wnioskodawca realizuje więcej niż jeden projekt jednocześnie, ewentualnie jeżeli realizował projekty w okresie 2007-2013. Ma na celu sprawdzenie, czy te same wydatki nie są finansowane wielokrotnie, odbywa się na podstawie kontroli dokumentacji, jest więc prowadzona bez wizyty u beneficjenta.

Postępowanie pokontrolne

Każdrorazowo, po przeprowadzeniu kontroli, zostaje sporządzona tak zwana informacje pokontrolna. Jeżeli w trakcie przeprowadzonych czynności wykryto jakieś nieprawidłowości, beneficjent otrzyma oficjalne zawiadomienie na ten temat. W dokumencie tym zawarte będą zalecenia, a również termin wyznaczony na ich wypełnienie.