JAKIE WSPARCIE MOŻNA OTRZYMAĆ ZATRUDNIAJĄC OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE?

Obecnie w Polsce funkcjonuje szereg przeróżnych form pomocy, na które mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy zatrudniają bądź planują zatrudnić osoby niepełnosprawne. Bardzo istotną kwestią w tej sprawie jest fakt, że firma nie musi posiadać statusu zakładu pracy chronionej aby móc skorzystać z takich form dofinansowania.

Przedsiębiorca zatrudniając niepełnosprawnego pracownika, może liczyć na wsparcie w następującej formie:

  1. Zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego (w tym składek ZUS).

  2. Zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego niepełnosprawnemu w miejscu pracy, czyli tzw. asystenta osoby niepełnosprawnej.

  3. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy.

W przypadku zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy, pracodawca musi zatrudnić niepełnosprawnego pracownika przez okres co najmniej 36 miesięcy. W pierwszej kolejności jednak należy złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania i dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji i podpisaniu umowy z urzędem można ponosić koszty wyposażenia stanowiska pracy. Wydatki ponoszone przed dniem zawarcia umow z odpowiednim urzędem nie będą podlegały zwrotowi. Taki wniosek o dofinansowanie można złożyć we właściwym dla miejsca siedziby firmy Powiatowym Urzędzie Pracy.

Ubiegając się o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej przedsiębiorca może liczyć na zwrot następujących wydatków:

  • Adaptacja pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej- tworzonych jak i istniejących stanowisk pracy.

  • Adaptacja lub zakup urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy.

  • Zakup i autoryzacja oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych.

  • Zakup i autoryzacja urządzeń technologii wspomagających lub/i dostowanych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Bardzo ważne jest również, że nie każdy przedsiębiorca może ubiegać się o ww. wsparcie. Ze wszystkich wymienionych form pomocy mogą skorzystać następujące firmy:

  • Zatrudniające mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
  • Zatrudniające powyżej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, ale w tym wypadku tylko te firmy, które osiągają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie nie mniejszym niż 6%.