Innowacje nie tylko w firmie – czyli inkubatory innowacji społecznych

Innowacje to pojęcie, które każdemu w mniejszym lub mniejszym stopniu kojarzy się z funduszami pochodzącymi z Unii Europejskiej. Mniej powszechną jest jednak świadomość faktu, jak bardzo szeroko w niektórych przypadkach pojęcie to może być ujmowane. Jednym z  przykładów takiego rozszerzonego pojmowania zagadnienia innowacji jest odnoszenie go do kwestii związanych ze społeczeństwem.

Konkursy ogłaszane w ramach inkubatorów innowacji społecznych generalnie można podzielić na dwie podgrupy, po pierwsze są to zatem nabory w których wziąć udział mogą różnorakie instytucje, natomiastw  drugiej kolejności są to konkursy dedykowane przedsiębiorcom lub nawet zwykłym soobom fizycznym. Wszystkie konkursy ogłaszana na innowacje społeczne odbywają się w ramach programu POWER, czyli Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Generalne cele tego programu to podniesienie kompetencji, zmniejszenie wykluczenia społecznego, a również inne pokrewne działania. Wracając jednakże do tematyki samych innowacji, docelowo ich wdrażanie ma doprowadzić do powstania sprawnej sieci powiązań międzyludzkich i międzysektorowych, która umożliwi sprostanie różnym wyzwaniom stawianym przed wspólczesnym społeczeństwem.

Przykładowe obszary, na jakich skupia się działanie innowacji społecznych to kwestie związane                      z zapewnieniem produktów i usług dla osób z niepełnosprawnościami, oraz dla osób starszych                     o ograniczonej mobilności lub percepcji. Konkursy zwykle organizowane są w formie grantów. Co ciekawe, nie zawsze potencjalni grantobiorcy  muszą posiadać doświadczenie w zakresie realizacji zadań, co do których biorą udział w naborze na powstanie inkubatora, w regulaminach do konkursów w ramach tego działania poajwiają się również zapisy, zgodnie z którymi często wystarczającym jest zatrudnienie osób o odpowiedniem doświadczeniu, aby spełnić wymóg przygotowania merytorycznego.

Warto zwrócić uwagę, iż w ramach programu dotyczącego innowacji społecznych można podejmować bardzo szeroko zakrojone i różnorodne działania. Jak pokazują wyniki naborów z lat ubiegłych, dofinansowania w latach ubiegłych przyznawane były między innymi na następujące projekty:

  • Sztuka wpółczesna dla wszystkich;
  • Model ograniczania strat i marnowania żywności z korzyścią dla społeczeństwa;
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych;
  • PROGRAMATOR – innowacyjny i kompleksowy program nabywania kompetencji niezbędnych do podjęcia pracyw charakterze programisty.

Powyższe przykłady jasno pokazują, że w ramach tego działania ubiegać się można o środki na realizację bardzo zróżnicowancyh projektów. Oczywiście warunki różnych konkursów będą zwykle                   w pewnym stopniu odmienne, możliwości również, jeżeli jednak posiada się pomysł na to, co można poprawić w funkcjonowaniu społeczeństa, warto zainteresować się tym, co można osiągnać dzięki działaniom w ramach innowacji społecznych.