Dziedzictwo kulturowe

Instytucja Zarządzająca RPO WD organizuje konkurs w ramach dziedzictwa kulturowego, którego zadania związane z naborem realizuje Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

Dofinansowanie można uzyskać na zabytki nieruchome, wpisane do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wraz z ich otoczeniem, w tym:

– rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja, zachowanie i adaptacja oraz roboty budowlane obiektów zabytkowych oraz obszarów zabytkowych;
– przystosowanie obiektów do pełnienia przez nie nowych funkcji (w szczególności do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej) wraz z zakupem niezbędnego sprzętu/wyposażenia;

Jako uzupełniający element wyżej wymienionych projektów będą mogły być realizowane: – dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych;

– adaptacja i zastosowanie środków ochrony (np. przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej);
– przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury towarzyszącej (np. parkingi, chodniki, drogi)
– do 15% wartości projektu;- konserwacja, restauracja zabytków ruchomych znajdujących się w ww. zabytkach nieruchomych objętych wsparciem).

Instytucje kultury, w tym:

– przebudowa/rozbudowa obiektów zajmowanych przez te instytucje (wraz z zakupem niezbędnego sprzętu), w tym zastosowanie rozwiązań energooszczędnych zmniejszających ogólne koszty eksploatacji;
– doposażenie w sprzęt (w tym informatyczny), niezbędny do rozwoju oferty odpowiadającej na nowe potrzeby w obszarze działalności kulturalnej wynikające z rozwoju technicznego oraz przemian społecznych we współczesnej gospodarce;
– oprogramowania komputerowe ułatwiające wewnętrzne zarządzanie w instytucji.

W odniesieniu do projektów szkół i uczelni artystycznych możliwe będzie wsparcie w zakresie związanym z prowadzoną działalnością kulturalną i artystyczną, przy czym wsparcie to nie obejmuje działalności stricte dydaktycznej.

 

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi: W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną – 85% kosztów kwalifikowalnych. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 24 043 884,00 zł. Alokacja w ramach konkursu wynosi – 3 760 000 Euro, tj. 16 054 824,00 PLN.