Co rozumiemy poprzez pojęcie prac B+R?

Prace badawcze i prace rozwojowe zgodnie z definicją dotyczą pracy twórczej podejmowanej w sposób systematyczny, którego priorytetem jest zwiększenie zasobów wiedzy- głównie wiedzy o kulturze ,człowieku, i społeczeństwie oraz prawidłowym wykorzystaniu wymienionych zasobów do tworzenia innowacyjnych zastosowań.

Trzy podstawowe działalności, które obejmują parce B+R to:

– badania podstawowe,
– badania stosowane,
– prace rozwojowe.

Wynikiem wykorzystania powyższych działań to najczęściej odkrywanie nowych zależności i związków danej dziedziny w procesie jej ulepszania i doskonalenia. Efektem tych prac są zazwyczaj nowe teorie, koncepcje, hipotezy jak również wynalazki.

Jednostkami prowadzącymi prace B+R są:

– jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe- – placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk, jednostki państwowe działające na podstawie ustawy z dnia 25 VII 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, jednostki prywatne, zaklasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2004 do działu 73 ,,Działalność badawczo-rozwojowa”

– jednostki obsługi nauk- biblioteki naukowe, archiwa naukowe, stowarzyszenia naukowe i inne jednostki obsługi nauki,

– szkoły wyższe.

Pracownikami działalności B+R są:

– pracwonicy naukowo-badawczy

– technicy i pracownicy równorzędni

– pozostały personel, w który wlicza się pracowników na stanowiskach robotniczych oraz administracyjno-ekonomicznych uczestniczących w realizacji prac badawczo-rozwojowych lub bezpośrednio z nimi związanych.