Wzornictwo w biznesie

Wzornictwo w biznesie

Wykorzystywanie wzorcnictwa w działalności gospodarczej generalnie kojarzy się ze wzorami użytkowymi, wyspecjalizowanymi branżami, które leżą poza sferą zainteresowań zwykłego przedsiębiorcy. Zmiany, które zachodzą na rynku powodują jednak, iż nie zawsze takie założenie okazuje się być słusznym. Kwestie związane ze wzornictwem dotyczą obecnie również przedsiębiorców działających na mniejszą skalę, dlatego warto zainteresować się tą tematyką. Obecnie kwestia wzornictwa, zwanego inaczej designem, staje się przedmiotem dyskusji podczas wielu konferencji czy spotkań biznesowych. Uważana jest często za jeden z czynników, które przesądzają o tym, czy dany produkt odniesie sukces czy porażkę na rynku. Popularnie uważa się wzronictwo za jedno z narzędzi tworzenia przewagi konkurencyjnej. Przeprowadzone zostały badania na podstawie, których określono wpływ wzornictwa w biznesie. Wynika z nich między innymi, iż firmy, które stosują tak zwane zintegrowane podejście do wzornictwa, nie są zmuszone do konkurowania ceną w takim stopniu,w jakim dotyczy to innych firm. Na tej podstawie można założyć, iż początkowe inwestycje, jakie przedsiębiorca musi ponieść celem wdrożenia odpowiednich rozwiązań związanych z designem, zwrócą się w późniejszym czasie, dzięki temu, iż można będzie zmienić aktualnie stosowaną w firmie politykę cenową. Dla przeciętnego konsumenta design wykorzystany w danym produkcie stanowi jeden z pierwszych czynników, na jaki ten zwraca uwagę. Przesądzać może o poziomie rozpoznawalności marki, a co za tym idzie w przyszłości o potencjalnych dochododach. Wzornictwo w kontekście działalności gospodarczej należy rozumieć bardzo szeroko, jako swoisty komglomerat aspektów związanych z funkcjonalnością produktu, użytecznością, walorami estetycznymi czy stylem. Aspekty te, oprócz wyglądu samego sprzedawanego produktu, należy również odnieść do wnętrza, w jakim odbywa się sprzedaż. Tak zwany branding emocjonalny, czyli swoisty odbiór przez klienta wnętrza sklepu czy salonu ekspozycyjnego, wywiera bardzo duży wpływ na...

Fundusze Europejskie na termomodernizację

Termomodernizacja to pojęcie, które aktualnie słyszy się coraz częściej w kontekście funduszy unijnych. Jest to zagadnienie związane z poprawą efektywności energetycznej. Może dotyczyć nie jedynie budynków, ale również procesów produkcyjnych czy usługowych, z czego ponad wszelką wątpliwość wynika fakt, iż o środki z tego źródła ubiegać się mogą również przedsiębiorcy. Celem przeprowadzania termomodernizacji jest wspomniana poprawa efektywności energetycznej, czyli obniżenie strat energii, prowadzące do obniżenia wydatków, a również zmniejszenia emisji substancji szkodliwych do środowiska. Pierwszym krokiem przy staraniu się o dofinansowania na termomodernizację budynku jest realizacja tak zwanego audytu energetycznego. Koszt takiej usługi w przypadku budynków użyteczności publicznej zaczyna się zazwyczaj od kwoty tysiąca złotych, termin realizacji to zwykle natomiast około dwóch tygodni, zależnie od regionu. W wyniku przeprowadzenia takiej usługi otrzymuje się informacje na temat tego, gdzie występują problemu z efektywnością energetyczną, oraz jakie działania należy zastosować, aby zostały wyeliminowane. W przypadku tych działań istotną kwestię stanowi ich skuteczność, ponieważ w innym przypadku mogą one potencjalnie zostać zakwestionowane. W wyniku realizacji operacji powinna zmniejszać się emisja dwutlenku węgla, czy poziom zużycia energii, ewentualnie powinne zostać poprawione inne wymierne wskaźniki efektywności energetycznej. Termomodernizacja może dotyczyć również procesów produkcyjnych lub usługowych w firmach. Dofinansowanie w takim przypadku można przeznaczyć na następujące działania: przebudowę linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie; kompleksową modernizację energetyczną budynków firmy; zastosowanie technologii efektywnych energetycznie oraz technologii odzysku energi; budowę lub przebudowę lokalnych źródeł ciepła ( w tym instalacje odnawialnych źródeł energii); a również inne działania pozostające w związku a realizowaną operacją.   Duże firmy o środki na działania związane z termomodernizacją mogą starać się w Programie Infrastruktura i Środowiska. Natomiast przedsiębiorcy z sektora MŚP uzyskają dofinansowanie...

Programy rewitalizacyjne i ich rola pozyskiwaniu dotacji z funduszy europejskich

Programy rewitalizacyjne w powszechnej opinii dotyczą miast oraz innych jednostek samorządu terytorialnego, zwykle nie leżą w sferze zainteresowań typowego przedsiębiorcy. W praktyce jednakże czasami również osoby wykonujące działalność gospodarczą powinny, przynajmniej w elementarnym stopniu, być świadome obowiązujących w miejscu wykonywania przez nich działalności programów rewitalizacyjnych. Wynika to z faktu, iż często w warunkach konkursowych dotyczących naborów wniosków na różne rodzaje działalności zawarte są zapisy dotyczące zgodności z programem rewitalizacyjnym, ewentualnie zgodność operacji z  takim programem może zagwarantować potencjalnemu Beneficjentowi dodatkowe punkty. Omawiane programy można przede wszystkim podzielić pod względem zasięgu obowiązywania. Zwykle spotyka się programy obejmujące swoim zasięgiem obszar danej gminy, występują jednakże również takie, które dotyczą większych obszarów, przykładowo ze względu na fakt, iż na takim, rozszerzonym terenie, zidentyfikowano  jeden problem, który w  tym przypadku stanowi czynnik integrujący. Miejscowe plany rewitalizacji stanowią, obok miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, tak zwane instrumenty planowania przestrzennego.  W przypadku obu z  tych instrumentów może mieć miejsce sytuacja, gdy plany te nie zostaną uchwalone, dlatego też, jeżeli przedsiębiorca nosi się z zamiarem inwestycji, w szczególności związanej z dużymi zmianami w zakresie wykonywanej działalności, ewentualnie polegającej na znacznych przekształceniach terenu czy nieruchomości, warto zorientować się jak w danej miejscowości przedstawia się sytuacja związana z opisywanymi instrumentami. Informacji takich zasięgnąć można przykładowo w urzędzie gminy, często publikowane są również na oficjalnych stronach internetowych. Lektura programu rewitalizacji może również stanowić pewną wskazówkę i pomoc w sytuacji, kiedy przedsiębiorca rozważa różne drogi rozwoju dla swojej firmy. Na podstawie zawartych w tym dokumencie informacji można wysnuć wnioski na temat tego, jakie  działania prawdopodobnie będą premiowane, z drugiej strony natomiast upewnić się, że dany pomysł nie jest w określonym przypadku...

Innowacje nie tylko w firmie – czyli inkubatory innowacji społecznych

Innowacje to pojęcie, które każdemu w mniejszym lub mniejszym stopniu kojarzy się z funduszami pochodzącymi z Unii Europejskiej. Mniej powszechną jest jednak świadomość faktu, jak bardzo szeroko w niektórych przypadkach pojęcie to może być ujmowane. Jednym z  przykładów takiego rozszerzonego pojmowania zagadnienia innowacji jest odnoszenie go do kwestii związanych ze społeczeństwem. Konkursy ogłaszane w ramach inkubatorów innowacji społecznych generalnie można podzielić na dwie podgrupy, po pierwsze są to zatem nabory w których wziąć udział mogą różnorakie instytucje, natomiastw  drugiej kolejności są to konkursy dedykowane przedsiębiorcom lub nawet zwykłym soobom fizycznym. Wszystkie konkursy ogłaszana na innowacje społeczne odbywają się w ramach programu POWER, czyli Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Generalne cele tego programu to podniesienie kompetencji, zmniejszenie wykluczenia społecznego, a również inne pokrewne działania. Wracając jednakże do tematyki samych innowacji, docelowo ich wdrażanie ma doprowadzić do powstania sprawnej sieci powiązań międzyludzkich i międzysektorowych, która umożliwi sprostanie różnym wyzwaniom stawianym przed wspólczesnym społeczeństwem. Przykładowe obszary, na jakich skupia się działanie innowacji społecznych to kwestie związane                      z zapewnieniem produktów i usług dla osób z niepełnosprawnościami, oraz dla osób starszych                     o ograniczonej mobilności lub percepcji. Konkursy zwykle organizowane są w formie grantów. Co ciekawe, nie zawsze potencjalni grantobiorcy  muszą posiadać doświadczenie w zakresie realizacji zadań, co do których biorą udział w naborze na powstanie inkubatora, w regulaminach do konkursów w ramach tego działania poajwiają się również zapisy, zgodnie z którymi często wystarczającym jest zatrudnienie osób o odpowiedniem doświadczeniu, aby spełnić wymóg przygotowania merytorycznego. Warto zwrócić uwagę, iż w ramach programu dotyczącego innowacji społecznych można podejmować bardzo szeroko zakrojone i różnorodne działania. Jak pokazują wyniki naborów z lat ubiegłych, dofinansowania w latach ubiegłych przyznawane...

Zmiany w zakresie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

Zachowanie zasady konkurencyjności to jeden z  obowiązków, jakie nałożone są na beneficjentów korzystającyzh z funduszy unijnych. Dotrzymanie warunków, jakie nakłada na korzystającego               z Funduszy Europejskich ta zasada może wydawać się skomplikowana, jednakże stosowanie jej             w praktyce pokazuje, iż nie jest ona tak wymagająca, jak to mogłoby się wydawać. Co więcej zmiany, które wprowadzone zostały ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach              w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 311), generalnie należałoby określić mianem bardzo korzystnych dla beneficjetna. Na podstawie powyżej powołanej ustawy konkurencyjny tryb wyboru wykonawców uległ licznym przemianom, o mniejszym i większym znaczeniu. Kilka z nich stanowi jednak kwestie wyjątkowo istotne, dlatego też warto zwrócić na nie uwagę. Jedną z bardziej istotnych modyfikacje jest zmiana progu kwotowego, od jakiego obowiązuje konkurencyjny tryb wyboru wykonawców. Został od podwyższony z kwoty 20 tys. złotych do równowartości 30 tys. euro. Ponadto przy konkstruowaniu zapytanie ofertowego można aktualnie powołać się tylko na jedno kryterium – ceny lub kosztu. Nie wyklucza to oczywiście również możliwości posługiwania się oboma z tych kryteriów, jednakże zdaje się to bardziej zasadne                 w przypadku zamówień wielopłaszczyznowych, przy stosunkowo prostych operacjach stosowanie jednego kryterium znacznie uprasza i usprawnia proces przeprowadzania zapytania ofertowego. Jezeli podmiot starający się o uzyskanie dofinansowania dobrowolnie zdecyduje się na postępowanie w myśl trybu zamówień publicznych, nie będzie musiał stosować zasady konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców. Doprecyzowany został również termin, w jakim należy określić wartość zadania – jest to nie wcześniej niż 6 miesięcy w przypadku robót budowlanych, oraz nie wcześniej niż 3 miesiące w przypadku pozostałych działań, liczone od dnia upublicznienia oferty lub daty zawarcia umowy...
Bony na innowacje dla MŚP

Bony na innowacje dla MŚP

Wdrażanie strategii rozwojowych opierających się na rozwiązaniach innowacyjnych, to jeden                 z głównych kierunków wspieranych w bieżącym okresie programowania. Nowatorskie rozwiązania dotyczą, w bardzo dużej mierze, również sektora MŚP. Proponowane są w tym celu różne rozwiązania mające na celu udzielenie wsparcia przedsiębiorcom,w  tym również tak zwane „bony na innowacje”. Podstawowe informacje o naborach Konkursy w ramach tego instrumentu wsparcia pojawiają się cyklicznie, raz lub dwa razy do roku. Środki przeznaczone na cele konkursowe pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), natomiast Instytucją ogłaszającą nabory jest Państwowa Agencja Wsparcia Przedsiębiorczości (PARP). Możliwość składania wniosków jest podzielona na dwa etapy, usługowy i inwestycyjny. Jak do tej pory, wzięcie udziału w etapie pierwszym dotyczącym sfinansowania zakupu usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych, warunkowało możliwość uczestnictwa w kolejnym. Poziom wsparcia Aktualnie trwający etap wymaga wkładu własnego na poziomie 15%, maksymalna kwota, jaką można uzyskać to 340 tysięcy złotych. Wsparcie pochodzące z  konkursu udzielane jest na zasadzie pomocy de minimis, czyli pomocy dla MŚP. Warto mieć na uwadze, że wartość dofinansowania udzielonego pojedynczej  firmie w trakcie 3 lat kalendarzowych nie może przekroczyć 200 tys. euro.  W przypadku firm z sektora transportu drogowego 100 tys. euro (wyjątek stanowią firmy, w jakich transport jest jednym z elementów usługi, np.: pocztowej, kurierskiej czy zbierania odpadów).  Całkowita pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 4 864 043,00 zł dla projektów realizowanych w województwie mazowieckim, oraz 45 135 957,00 zł dla inwestycji w pozostałych województwach. Możliwości Podstawowym celem, jaki zrealizowany ma być w ramach omawianego konkursu, oprócz oczywiście udzielenia wsparcia przedsiębiorcom z sektora MŚP, są działania zmierzające do rozwoju współpracy pomiędzy firmami a jednostkami naukowymi. W efekcie, w wyniku udziału uzyskania...