Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian. Nabór trwa od 11.01.2016r.

W ramach niniejszego konkursu realizować można następujący typ projektu określony w SZOOP RPOWP: Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement.

Kto może składać wnioski?

 • wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego połączonego z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania, a także w zakresie co najmniej jednej z niżej wymienionych form:

 • poradnictwo psychologiczne,

 • pośrednictwo pracy,

 • szkolenia, kursy, studia podyplomowe,

 • staże, praktyki zawodowe,

 • subsydiowanie zatrudnienia,

 • dodatek relokacyjny,

 • bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, połączone ze wsparciem doradczo – szkoleniowym.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

 1. maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (łącznie ze środków UE lub środków budżetu państwa) wynosi 95%.

 2. wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% wartości projektu. Wkład własny są to środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną beneficjentowi przekazane w formie dofinansowania. Wartość wkładu własnego stanowi zatem różnicę między kwotą wydatków kwalifikowalnych, a kwotą dofinansowania przekazaną wnioskodawcy, zgodnie ze stopą dofinansowania dla projektu, rozumianą jako procent dofinansowania wydatków kwalifikowalnych