Dołącz do Nas na:

W 2012 r. około 150 mln euro z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego będzie do zdobycia w Podlaskiem. Pieniądze trafią m.in. na inwestycje w firmach, ale

Generalna Izba Doradztwa Europejskiego

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęłą przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Wsparcie będzie można otrzymać na inwestycje związane z:

 

  • rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł;

  • rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;

  • rozwojem produkcji bydła mięsnego - wypłacona pomoc nie może przekroczyć 500 tys. zł.

 

 

 

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej III Konkurencyjność MŚP, Poddziałania 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT, który obejmuje kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych wraz z możliwością ich promocji. Nabór trwa od 26.10.2015 do 26.01.2016. Dofinansowanie przeznaczone jest w szczególności dla:

 

 

 

Coraz częściej na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnych przy ubieganiu się o dofinansowanie z Unii Europejskiej spotykamy się z wymogiem sporządzenia Studium Wykonalności. Jest to dokument będący bardzo często warunkiem koniecznym umożliwiającym uczestnictwo w konkursie, a jego poprawność może decydować o przyznaniu bezzwrotnej dotacji.

 

 

 

W dniu 30.07.2015r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił pierwszy konkurs skierowany do przedsiębiorców z nowego budżetu Unii Europejskiej. Środki w wysokości 7 mln zł przeznaczonych na ten konkurs pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo dla Poddziałania 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:

Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs w ramach, którego przeznaczyło 40 000 000,00 zł na pilotażowe tworzenie i funkcjonowanie dziennych domów opieki medycznej dla osób niesamodzielnych, w tym w szczególności osób starszych. Głównym celem konkursu jest sprawdzenie standardu dziennego domu opieki i przygotowanie podmiotów leczniczych do świadczenia zupełnie nowej usługi medycznej w tym zakresie. Wnioski mogą być składane głównie przez podmiot leczniczy posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Fundusze unijne w ostatnich latach miały ogromny udział w powstawaniu nowych firm. Jednakże środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej nie są jedynym źródłem wsparcia dla nowych pomysłów biznesowych. Inkubator przedsiębiorczości jest instytucją, której głównym celem jest szeroko rozumiane wspieranie przedsiębiorczości. Ze wsparcia mogą skorzystać osoby, które mają swój pomysł na biznes i chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą jednak są ograniczeni brakiem kapitału czy też doświadczenia w prowadzeniu i zarządzaniu firmą.

Inteligentne specjalizacje (lub specjalizacje regionalne) są nowym instrumentem Unii Europejskiej. Są to obszar, w ramach których dany region ma szansę i uwarunkowania aby się rozwijać i być liderem zarówno w Polsce jak i za granicą. Inteligentne Specjalizacje zobowiązują regiony do wybrania tych obszarów, w których chcą się rozwijać i podnosić poziom konkurencyjności. Projekty, które realizują ich założenia, mają pierwszeństwo w otrzymaniu dotacji unijnych. Polska opracowała inteligentne specjalizacje na dwóch poziomach: krajowym i regionalnych.

Nowy okres programowania otwiera nowe, szersze możliwości w zakresie wspierania inwestycji w odnawialne źródła energii oraz związanych z poprawą efektywności energetycznej.

W ramach funduszy europejskich na lata 2014-2020 przewidzianych zostało aż 11 możliwości dofinansowania z czterech różnych programów. Będzie to zarówno zarówno wsparcie bezzwrotne, pożyczki połączone z dotacją oraz refundacje części poniesionych kosztów. Według wyliczeń specjalistów, inwestycja w odpowiednio dobrany system wykorzystujący ogniwa fotowoltaiczne w przedsiębiorstwie może zwrócić się już po 8-9 latach. W przypadku inwestycji wspartej w ramach jednego z programów dotacyjnych będzie to możliwe już po około 5 latach.

 

12 marca b.r. przedstawiony został harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. POIR to pierwszy program, który uruchamia środki na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce.

 

Nowy budżet unijny przewiduje niemalże 10mld euro na projekty badawczo-rozwojowe (B+R) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz Regionalnych Programów Operacyjnych. Finansowanie projektów B+R ma przełożyć się w konsekwencji na wprowadzenie innowacji w działalności przemysłowej. Nowy budżet skupia się na innowacyjnych rozwiązaniach ponieważ powszechnienie uznane zostało, że szanse przedsiębiorstw na skuteczne konkurowanie na rynku rosną wraz ze skłonnością do tworzenia własnych rozwiązań innowacyjnych.

Strona 1 z 3

Polecane

PODSUMOWANIE OKRESU PROGRAMOWEGO 2007-2013

  Środki europejskie wniosły znaczące zmiany dla Polski w lokalnych i regio

Więcej
NOWE PERSPEKTYWY FINANSOWE NA LATA 2014-2020

  Generalna Izba Doradztwa Europejskiego pragnie wszystkich swych obecnych i p

Więcej
KRAJOWE PROGRAMY OPERACYJNE NA LATA 2014-2020

  W nowej perspektywie programowej będą obowiązywały następujące Program

Więcej

Inne

KOPLEKSOWA OBSŁUGA W ZAKRESIE POZYSKIWANIA DOTACJI NA:

 

Infrastrukturę i środowisko

Przetwórstwo rolno – spożywcze

E-biznes

Ochronę środowiska

Rolnictwo

Turystykę

Przemysł

Badania i rozwój

Szkolenia i doradztwo

Sprzęt, maszyny, urządzenia, wyposażenie

Innowacje

Odnawialne źródła energii

Samochody specjalistyczne

Promocję w kraju i za granicą (reklama, udział w targach)

 

"Projekt realizowany przez Modern Financial Systems sp. z o.o."| Regulamin