Dołącz do Nas na:

                Otrzymałem telefon z programu Generalna Izba Doradztwa Europejskiego. Chciałbym oddzwonić, ale nie ma takiej możliwości

Generalna Izba Doradztwa Europejskiego

 

PROGRAMY UNIJNE 2014-2020

 

Pomoc unijna w Polsce realizowana jest na dwóch poziomach: krajowym i regionalnym.

  

PROGRAMY KRAJOWE

 

Na poziomie krajowym z polityki spójności w latach 2014-2020 realizowanych będzie 6 programów operacyjnych:

 

 • Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 • Wiedza Edukacja Rozwój
 • Inteligentny Rozwój
 • Polska Cyfrow
 • Program dla Polski Wschodniej
 • Program Pomocy Technicznej.

 

Podział środków unijnych na programy krajowe

 

Program Infrastruktura i Środowisko

27,41 mld euro

Program Inteligentny Rozwój

8,61 mld euro

Program Polska Cyfrowa

2,17 mld euro

Program Wiedza Edukacja Rozwój

4,69 mld euro

Program Polska Wschodnia

2 mld euro

Program Pomoc Techniczna

700,12 mln euro

   

1. Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW 2014-2020)

 

POPW 2014-2020 to dodatkowy instrument wsparcia finansowego 5 województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, który będzie uzupełnieniem i wzmocnieniem działań prowadzonych w ramach regionalnych i krajowych programów europejskiej polityki spójności, z których finansowane będą zasadnicze przedsięwzięcia rozwojowe. Głównym celem Programu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej. Na realizację założeń Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 przeznaczonych zostanie blisko 2 mld euro.

 

Podstawę wyboru obszarów objętych wsparciem stanowi zaktualizowana Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, wpisująca się w najważniejsze uwarunkowania krajowe i europejskie. Cele i zakres Programu są jednocześnie odpowiedzią na wybrane wyzwania rozwojowe nakreślone w Umowie Partnerstwa w odniesieniu do pięciu województw makroregionu.

  

2. Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020)

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczny. Środki unijne z programu przeznaczone zostaną również w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego.

 

POIiŚ 2014-2020 będzie kontynuował główne kierunki inwestycji określone w jego poprzedniku – POIiŚ 2007-2013. Dotyczą one przede wszystkim rozwoju infrastruktury technicznej kraju w najważniejszych sektorach gospodarki.

 

Ile środków unijnych będzie dostępnych i na jakie inwestycje?

 

Na realizację założeń Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko przeznaczonych zostało 27,41 mld euro. Głównym źródłem finansowania POIiŚ 2014-2020 będzie Fundusz Spójności (FS), którego podstawowym celem jest wspieranie rozwoju europejskich sieci transportowych oraz ochrony środowiska w krajach UE. Dodatkowo przewiduje się wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

  

3. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR 2014-2020)

 

Program będzie wspierał prowadzenie badań naukowych, rozwój nowych, innowacyjnych technologii oraz działania na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Jego głównym celem będzie pobudzenie innowacyjności polskiej gospodarki, poprzez zwiększenie nakładów prywatnych na B+R oraz kreowanie popytu przedsiębiorstw na innowacje i prace badawczo-rozwojowe.

 

Wsparcie będzie realizowane w ramach 11 Celów Tematycznych określonych w projektach rozporządzeń Komisji Europejskiej. Nastąpi zwiększenie decentralizacji - 60 proc. funduszy strukturalnych zarządzanych będzie regionalnie. Koncentracja tematyczna będzie ukierunkowana na wsparcie celów wskazanych w Strategii Europa 2020, tj. na inteligentny i zrównoważony wzrost, sprzyjający włączeniu społecznemu. Większy nacisk zostanie położony na rezultaty oraz uwzględnianie wymiaru terytorialnego. Na realizację założeń Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 przeznaczonych zostanie 8,61 mld euro.

  

4. Program Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC 2014-2020)

 

Program Polska Cyfrowa jest nowym programem krajowym (w stosunku do poprzedniej perspektywy finansowej 2007-2013).

 

Celem głównym POPC jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa, jako fundamenty te przyjęto: szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

 

Na realizację założeń programu Polska Cyfrowa 2014-2020 zostanie przeznaczonych 2,17 mld. euro.

  

5. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER 2014-2020)

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach oraz wdrażanie w Polsce Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych. Beneficjentami PO WER 2014-2020 będą zarówno podmioty prywatne, jak i podmioty publiczne.

 

PO WER będzie finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Na realizację zamierzonych celów przeznaczonych zostanie 4,69 mld. euro.

 

Wporównaniu z Programem Kapitał Ludzki w obecnym okresie programowania, PO WER będzie miał niższą alokację. 75 proc. Europejskiego Funduszu Społecznego będzie zarządzanych przez regiony.

  

6. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020)

  

Program Pomoc Techniczna (POPT)będzie jednym z krajowych programów współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. POPT będzie gwarantował środki finansowe na obsługę procesu wdrażania polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2014-2020 w Polsce.

 

Obszary wsparcia

 

Program zapewni środki na budowę potencjału systemu instytucji zaangażowanych w administrowanie Funduszami Europejskimi oraz na wsparcie instytucji odpowiedzialnych za realizację projektów. W ramach Programu podejmowane będą też działania służące odpowiedniej promocji i informowaniu o Funduszach Europejskich możliwych do pozyskania przez Polskę w latach 2014-2020.

 

Cel Programu

 

Głównym celem Programu jest zapewnienie sprawnego i efektywnego wdrażania polityki spójności w latach 2014-2020.

 

Beneficjenci
Działania POPT skierowane będą w szczególności do podmiotów sektora finansów publicznych, jednostek samorządu terytorialnego, partnerów społeczno-gospodarczych i organizacji pozarządowych. Do udziału w konsultacjach społecznych zaproszeni są wszyscy zainteresowani, w szczególności przedstawiciele instytucji, do których skierowane są działania programu.

 

Na realizację działań przewidzianych w Programie Operacyjnym Pomoc Techniczna przeznaczonych zostanie 700,12 mln. euro.

  

PROGRAMY REGIONALNE

 


Na poziomie regionalnym natomiast realizowanych będzie 16 programów operacyjnych
poszczególnych województw.

 

Podział środków unijnych na programy regionalne przedstawia się następująco:

 

 • woj. Dolnośląskie- 2 252 546 589 euro

 • woj. Kujawsko-pomorskie- 1 903 540 287 euro

 • woj. Lubelskie- 2 230 958 174 euro

 • woj. Lubuskie- 906 929 693 euro

 • woj. Łódzkie- 2 256 049 115 euro

 • woj. Małopolskie- 2 878 215 972 euro

 • woj. Opolskie- 944 967 792 euro

 • woj. Podkarpackie- 2 114 243 760 euro

 • woj. Podlaskie- 1 213 595 877 euro

 • woj. Pomorskie- 1 864 811 698 euro

 • woj. Śląskie- 3 476 937 134 euro

 • woj. Świętokrzyskie- 1 364 543 593 euro

 • woj. Warmińsko-mazurskie- 1 728 272 095 euro

 • woj. Wielkopolskie- 2 450 206 417 euro

 • woj. Zachodniopomorskie- 1 601 239 216 euro

 • woj. Mazowieckie- 2 089 840 138 euro

  

W latach 2014-2020 samorządy województw będą zarządzać około 40 proc. funduszy polityki spójności - 31,28 mld euro. Zainwestują te pieniądze poprzez regionalne programy operacyjne. Programy regionalne będą dwufunduszowe, tj. finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. To nowość w porównaniu z perspektywą 2007-2013.

 

Każde województwo otrzymało konkretną ilość środków wyliczoną na podstawie specjalnej metodologii. Dla regionów słabiej rozwiniętych fundusze na realizację programów regionalnych są sumą dwóch składowych. W przypadku województwa mazowieckiego - jako regionu lepiej rozwiniętego -zastosowano inną metodologię.

   

 

Nadchodzi kolejna perspektywa finansowa budżetu Unii Europejskiej. Instytucje intensywnie pracują nad przygotowaniem dokumentów. Beneficjenci wyglądają na pierwsze nabory. Na jakim etapie jest nowa perspektywa? Kiedy ruszą konkursy?

 

Środek transportu to najbardziej kontrowersyjny przedmiot dofinansowania dla polskich przedsiębiorstw. Komisja Europejska po wielokrotnych nadużyciach ze strony przedsiębiorców znacznie zaostrzyła zasady przyznawania dotacji na zakup pojazdów. W takiej sytuacji wszystko jest uzależnione od zakresu prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z klasyfikacją PKD.

 

 

Unia Europejska w nowej Perspektywie 2014-2020 odchodzi od tradycyjnego dotacyjnego modelu wsparcia przedsiębiorstw i postanowiła uruchomić odnawialne instrumenty finansowe, takie jak niskoprocentowe pożyczki i poręczenia kredytów.

 

Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny powołali inicjatywe JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises). Jest to atrakcyjna forma wsparcia finansowego, oferowanego mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, również podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą – tzw. start-up'om. Celem inicjatywy jest pomoc przede wszystkim tym firmom, które rozpoczynają działalność gospodarczą, nie posiadają historii kredytowej lub zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

 

10 lipca 2014r. w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Związek Banków Polskich pn. „Stan obecny i przyszłość polskiego systemu poręczeniowo-gwarancyjnego. Punkt widzenia środowiska bankowego”. W spotkaniu wzięła udział wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel, poruszając temat szerszego wykorzystania instrumentów zwrotnych w zakresie finansowania inwestycji ze środków publicznych w budżecie unijnym 2014-2020.

 

 

W lipcu 2014 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych planuje ogłosić nabór wniosków na wsparcie projektów dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw w ramach Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości. Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczy na wsparcie przedsiębiorców blisko 6 mln euro. Ogłoszenie konkursu uzależnione jest od wejścia
w życie planowanego rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju określającego szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom pomocy de minimis, do której zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy w ramach regionalnych programów operacyjnych.

 

Po zakończeniu konsultacji społecznych i negocjacjach z rządem przyjęte zostały Projekty Regionalnych Programów Operacyjnych. Zostały one przekazane do Komisji Europejskiej poprzez specjalny system elektronicznej wymiany danych (SFC2014). Tym samym rozpoczął się ostatni etap prac nad Programami, którym są negocjacje ostatecznego kształtu dokumentu z Komisją Europejską.

 

 

 

 

 

Trwa zaplanowany do 21 czerwca bierzącego roku nabór wniosków o dofinansowanie gospodarstw rolnych dla młodych rolników. To już ostatnia szansa dla osób zainteresowanych benefitami związanymi z uzyskaniem dotacji. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach środków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego, przeznaczy jednorazową pomoc finansową w wysokości 100 tysięcy złotych na jednego wnioskodawcę kwalifikującego się do uzyskania tego rodzaju wsparcia. Działanie o nazwie „Ułatwianie startu młodym rolnikom” ma na celu zachęcić do podejmowania samodzielnej działalności rolniczej a tym samym przyczyniać się do przyspieszenia pożądanych zmian oraz zwiększenia konkurencyjności w strukturze agrarnej gospodarstw rolnych

 

 

Generalna Izba Doradztwa Europejskiego pragnie wszystkich swych obecnych i przyszłych beneficjentów poinformować o szeregu korzyści, jakie nastąpią wraz z wdrożeniem nowego okresu programowania na lata 2014-2020. Zbliżająca się nowa perspektywa programowa na lata 2014-2020 przyniesie wiele nowych możliwości dla przedsiębiorców, którzy oczekują wsparcia udzielonego z Funduszy Europejskich. Pojawią się nowe propozycje konkursowe i możliwości dofinansowań dla działalności gospodarczych.

 

Środki europejskie wniosły znaczące zmiany dla Polski w lokalnych i regionalnych obszarze strategii ich działania. Z budżetu na lata 2007-2013 zostało rozdysponowanych już 224 mld zł. Fundusze europejskie przynoszą wiele korzyści na wzrost PKB, przyczyniają się do wzrostu gospodarki, pomagają rozwijać przedsiębiorczość i tworzyć nowe miejsca pracy. Polska w opinii Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, jest wzorem efektywnego i prawidłowego wykorzystania środków polityki spójności.

Polecane

PODSUMOWANIE OKRESU PROGRAMOWEGO 2007-2013

  Środki europejskie wniosły znaczące zmiany dla Polski w lokalnych i regio

Więcej
KRAJOWE PROGRAMY OPERACYJNE NA LATA 2014-2020

  W nowej perspektywie programowej będą obowiązywały następujące Program

Więcej
NOWE PERSPEKTYWY FINANSOWE NA LATA 2014-2020

  Generalna Izba Doradztwa Europejskiego pragnie wszystkich swych obecnych i p

Więcej

Inne

KOPLEKSOWA OBSŁUGA W ZAKRESIE POZYSKIWANIA DOTACJI NA:

 

Infrastrukturę i środowisko

Przetwórstwo rolno – spożywcze

E-biznes

Ochronę środowiska

Rolnictwo

Turystykę

Przemysł

Badania i rozwój

Szkolenia i doradztwo

Sprzęt, maszyny, urządzenia, wyposażenie

Innowacje

Odnawialne źródła energii

Samochody specjalistyczne

Promocję w kraju i za granicą (reklama, udział w targach)

 

Regulamin