Dołącz do Nas na:

                Otrzymałem telefon z programu Generalna Izba Doradztwa Europejskiego. Chciałbym oddzwonić, ale nie ma takiej możliwości

Generalna Izba Doradztwa Europejskiego

 

Program Polska Cyfrowa będzie najprawdopodobniej pierwszym zatwierdzonym programem na lata 2014-2020. 24 października b.r. Polska przesłała ostateczną wersję programu do wglądu przez Komisję Europejską. Jeżeli nie zostaną zgłoszone żadne uwagi, PO PC na lata 2014-2020 będzie pierwszym programem zatwierdzonym w nowej perspektywie.

 

Komisja Europejska podjęła decyzję o wprowadzeniu zmian w przepisach, które mają zapewnić przedsiębiorcom łatwiejszy dostęp do funduszy Unii Europejskiej. Przyjętych zostało ponad 120 zmian mających na celu uproszczenie procesu ubiegania się i otrzymywania funduszy. Zgodnie z nimi po uzyskaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu wsparcia, przedsiębiorca będzie mógł otrzymać środki w przeciągu 90 dni. Przedsiębiorca będzie również miał ułatwienie w kwestii przechowywania dokumentacji dotyczących udzielonego wsparcia. Oznacza to, że okres archiwizowania dokumentów zostanie skrócony.

 

 

Pytaniem, które nurtuje wielu przedsiębiorców zanim zdecydują się na skorzystanie z dofinansowania unijnego jest to jakie konsekwencje podatkowe niesie za sobą skorzystanie ze wsparcia Wspólnoty.

 

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotacje przeznaczone na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub ich wytworzenie nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej.

 

W październiku być może ostatnią szansę na otrzymanie wsparcia z budżetu unijnego 2007-2013 mają przedsiębiorcy z Warmii i Mazur. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił konkurs nr 02/14/1.1.7 z zakresu: Osi priorytetowej 1: Przedsiębiorczość, Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii. Termin składania wniosków upływa 07.11.2014r.

 

 

Nadchodzi kolejna perspektywa finansowa budżetu Unii Europejskiej. Instytucje intensywnie pracują nad przygotowaniem dokumentów. Beneficjenci wyglądają na pierwsze nabory. Na jakim etapie jest nowa perspektywa? Kiedy ruszą konkursy?

 

Środek transportu to najbardziej kontrowersyjny przedmiot dofinansowania dla polskich przedsiębiorstw. Komisja Europejska po wielokrotnych nadużyciach ze strony przedsiębiorców znacznie zaostrzyła zasady przyznawania dotacji na zakup pojazdów. W takiej sytuacji wszystko jest uzależnione od zakresu prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z klasyfikacją PKD.

 

 

Unia Europejska w nowej Perspektywie 2014-2020 odchodzi od tradycyjnego dotacyjnego modelu wsparcia przedsiębiorstw i postanowiła uruchomić odnawialne instrumenty finansowe, takie jak niskoprocentowe pożyczki i poręczenia kredytów.

 

Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny powołali inicjatywe JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises). Jest to atrakcyjna forma wsparcia finansowego, oferowanego mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, również podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą – tzw. start-up'om. Celem inicjatywy jest pomoc przede wszystkim tym firmom, które rozpoczynają działalność gospodarczą, nie posiadają historii kredytowej lub zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

 

10 lipca 2014r. w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Związek Banków Polskich pn. „Stan obecny i przyszłość polskiego systemu poręczeniowo-gwarancyjnego. Punkt widzenia środowiska bankowego”. W spotkaniu wzięła udział wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel, poruszając temat szerszego wykorzystania instrumentów zwrotnych w zakresie finansowania inwestycji ze środków publicznych w budżecie unijnym 2014-2020.

 

 

W lipcu 2014 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych planuje ogłosić nabór wniosków na wsparcie projektów dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw w ramach Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości. Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczy na wsparcie przedsiębiorców blisko 6 mln euro. Ogłoszenie konkursu uzależnione jest od wejścia
w życie planowanego rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju określającego szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom pomocy de minimis, do której zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy w ramach regionalnych programów operacyjnych.

 

Po zakończeniu konsultacji społecznych i negocjacjach z rządem przyjęte zostały Projekty Regionalnych Programów Operacyjnych. Zostały one przekazane do Komisji Europejskiej poprzez specjalny system elektronicznej wymiany danych (SFC2014). Tym samym rozpoczął się ostatni etap prac nad Programami, którym są negocjacje ostatecznego kształtu dokumentu z Komisją Europejską.

 

Strona 1 z 2

Polecane

PODSUMOWANIE OKRESU PROGRAMOWEGO 2007-2013

  Środki europejskie wniosły znaczące zmiany dla Polski w lokalnych i regio

Więcej
KRAJOWE PROGRAMY OPERACYJNE NA LATA 2014-2020

  W nowej perspektywie programowej będą obowiązywały następujące Program

Więcej
NOWE PERSPEKTYWY FINANSOWE NA LATA 2014-2020

  Generalna Izba Doradztwa Europejskiego pragnie wszystkich swych obecnych i p

Więcej

Inne

KOPLEKSOWA OBSŁUGA W ZAKRESIE POZYSKIWANIA DOTACJI NA:

 

Infrastrukturę i środowisko

Przetwórstwo rolno – spożywcze

E-biznes

Ochronę środowiska

Rolnictwo

Turystykę

Przemysł

Badania i rozwój

Szkolenia i doradztwo

Sprzęt, maszyny, urządzenia, wyposażenie

Innowacje

Odnawialne źródła energii

Samochody specjalistyczne

Promocję w kraju i za granicą (reklama, udział w targach)

 

Regulamin