Dołącz do Nas na:

                Otrzymałem telefon z programu Generalna Izba Doradztwa Europejskiego. Chciałbym oddzwonić, ale nie ma takiej możliwości

Generalna Izba Doradztwa Europejskiego

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 13.5 Infrastruktura przedszkolna.

W ramach budżetu na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs na termomodernizację budynków w ramach Działania IV.2 . Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 10 opisu Poddziałania IV.2.2

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

- udzielanie dotacji na tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu, przy czym maksymalna wysokość dotacji na stworzenie jednego miejsca pracy stanowi sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian. Nabór trwa od 11.01.2016r.

Instytucja Zarządzająca RPO WD organizuje konkurs w ramach dziedzictwa kulturowego, którego zadania związane z naborem realizuje Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

Wspólna Polityka Rolna

Wspólna Polityka Rolna powstała na mocy Traktatu Rzymskiego z 1957 roku, zaś oficjalnie zaczęła funkcjonować w 1962 roku. Traktat Rzymski włączył rolnictwo do tzw. wspólnego rynku Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, którą wówczas tworzyło sześć krajów: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Włochy i RFN.

Ze wsparcia Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu dla województwa śląskiego możesz korzystać na dwa sposoby:

  • bezpośrednio – jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie lub realizujący projekt

  • pośrednio – jako osoba, która bierze udział w przedsięwzięciach organizowanych przez kogoś innego (np. w szkoleniach).

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza nabór w ramach Działania 5.4 Ochrona bioróżnorodności - typ projektów – ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych; budowa i modernizacja niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną, przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków; projekty ograniczające negatywne oddziaływanie ruchu turystycznego i promujące lokalne zasoby przyrodnicze dotyczące infrastruktur w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęłą przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Wsparcie będzie można otrzymać na inwestycje związane z:

 

  • rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł;

  • rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;

  • rozwojem produkcji bydła mięsnego - wypłacona pomoc nie może przekroczyć 500 tys. zł.

 

 

 

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej III Konkurencyjność MŚP, Poddziałania 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT, który obejmuje kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych wraz z możliwością ich promocji. Nabór trwa od 26.10.2015 do 26.01.2016. Dofinansowanie przeznaczone jest w szczególności dla:

Strona 1 z 3

Polecane

PODSUMOWANIE OKRESU PROGRAMOWEGO 2007-2013

  Środki europejskie wniosły znaczące zmiany dla Polski w lokalnych i regio

Więcej
NOWE PERSPEKTYWY FINANSOWE NA LATA 2014-2020

  Generalna Izba Doradztwa Europejskiego pragnie wszystkich swych obecnych i p

Więcej
KRAJOWE PROGRAMY OPERACYJNE NA LATA 2014-2020

  W nowej perspektywie programowej będą obowiązywały następujące Program

Więcej

Inne

KOPLEKSOWA OBSŁUGA W ZAKRESIE POZYSKIWANIA DOTACJI NA:

 

Infrastrukturę i środowisko

Przetwórstwo rolno – spożywcze

E-biznes

Ochronę środowiska

Rolnictwo

Turystykę

Przemysł

Badania i rozwój

Szkolenia i doradztwo

Sprzęt, maszyny, urządzenia, wyposażenie

Innowacje

Odnawialne źródła energii

Samochody specjalistyczne

Promocję w kraju i za granicą (reklama, udział w targach)

 

"Projekt realizowany przez Modern Financial Systems sp. z o.o."| Regulamin