Generalna Izba Doradztwa Europejskiego

Zapraszamy do współpracy

 

Aktualności

 

19.12.2016r.

Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości

            Mazowiecka Jednostka Wdrażania projektów unijnych, ogłosiła konkurs w ramach Działania 3.3., który dotyczy wprowadzenia ulepszonych produktów bądź usług, w oparciu o wdrożenie wyników prac B+R.

Czym zatem są prace B+R?

Prace B+R(od ang. research and development)- to działalność o charakterze naukowym lub technicznym, obejmuje również działalność twórczą. Termin B+R obejmuje:

– badania podstawowe,
– badania stosowane,
– prace rozwojowe.

            Wracając do tematu konkursu, wnioskodawcami mogą być mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą nie krócej niż 6 miesięcy. Dofinansowanie otrzymają przedsiębiorcy, którzy prowadzą firmę lub oddział na terenie województwa mazowieckiego. W ramach konkursu wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu.

            Dofinansowanie można pozyskać na poprawę konkurencyjności poprzez wprowadzenie innowacji, opartych na wynikach prac B+R. Pomoc zostanie przyznana przede wszystkim na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne, zakup aktywów trwałych będących własnością zakładu, który został zamknięty.

            Ważnym warunkiem w ramach przeprowadzanego konkursu jest konieczność przeprowadzenia analizy rynku pod kątem zapotrzebowania na produkty, usługi lub rozwiązania dotyczące procesu produkcji opracowane lub znacząco udoskonalone w wyniku realizacji projektu.

Minimalna wartość projektu: 2 000 000 zł

Maksymalna wartość projektu: 4 000 000 zł

Poziom dofinansowania: 45%

Alokacja na konkurs: 13 500 000 EUR

15.11.2016r.

FUNDUSZE UNIJNE NA PROJEKTY INFORMATYCZNE

            W związku z funduszami na lata 2014-2020 powstał zupełnie nowy program- Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Jego zadaniem jest umocnienie, polegające na zwiększeniu dostępu do intenetu znasznie lepszej jakości pod względem szybkości, ułatwiając w ten sposób dostęp do e-usługi. Program ten składa się z następujących osi priorytetowych:

  • Oś priorytetowa I- Powszechny dostęp do szybkiego internetu.

  • Oś priorytetowa II- Administracja i otwarty rząd.

  • Oś priorytetowa III- Cyfrowe kompetencje społeczeństwa.

  • Oś priorytetowa IV- Pomoc techniczna.

            PO PC zakłada wsparcie w zakresie modernizacji sieci dstępowej oraz jako uzpełnienie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, jak również sieci zapewniającej dostęp do sieci. Dodatkowo program ten zapewni beneficjentom pomoc w tworzeniu przez podmioty publiczne nowoczesnych usług świadczonych drogą elektroniczną. Program Operacyjny Polska Cyfrowa inwestuje w e-Pionier, czyli wsparcie uzdolnionych programistów.

Projekt zakłada udzielenie wsparcia beneficjentom, które polega na:

  • objęciu opieką w trakcie opracowania pomysłu grupy interdyscyplinarnej,

  • weryfikacja pomysłów w fazie proof of concept,

  • zapewnienie usług business development, które polegają na analizie rynku i opracowniu strategii,

  • świadczenie profesjonalnych usług z zakresu rozwoju technologii.

10.10.2016r.

Doskonalenie Kompetencji

            W ramach Reginalnego Programu Operacyjnego organizowane są konkursy dotyczące doskonalenia kompetencji. Dofinansowanie mogą otrzymać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

            W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty typu outplacementowego, które udzielają wsparcia dla osób planowanych do zwolnienia, zagrożonych usunięciem z pracy lub usuniętych z przyczyn dotyczących firmy, w szczególności poprzez:

– doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję jako obowiązkowy element wsparcia,

– poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy,

– szkolenia, kursy,

– studia podyplomowe,

– staże, praktyki zawodowe

– subsydiowane zatrudnienie,

– dodatek relokacyjny,

– wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej w formie dotacji połączone z pomostowym wsparciem finansowym oraz doradczo-szkoleniowym.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

85% – Poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

95% – Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

22.09.2016r.
JEREMIE- Wspólne Europejskie zasoby dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw

W Polsce działa, jako program regionalny w ramach RPO. Ma na celu wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla firm rozpoczynających działalność. Zadaniem JEREMIE jest pomoc wszystkim firmom, a przede wszystkim tym rozpoczynającym działalność, gdzie brak jest historii kredytowej lub zabezpieczeń o wystarczającej wartości. JEREMIE to system odnawialny- raz wydatkowane środki wracają i ponownie są inwestowane. Więcej

19.08.2016r.
Efektywność energetyczna – dofinansowanie do szkoleń w tej dziedzinie

Efektywne wykorzystanie energii, czyli zmniejszenie ilości energii potrzebnej do dostarczania produktów lub usług. Przykładem może być wykorzystanie odpowiedniej izolacji termicznej budynku do zmniejszenia nawet kilkakrotnie energii do jego ogrzewania lub też chłodzenia. Istnieje wiele motywacji, które mogą skłaniać do poprawy efektywności energetycznej. Ograniczanie zużycia energii obniża koszty eksploatacji i może przyczynić się do oszczędności w wydatkach konsumentów. Więcej

17.06.2016r.
STARTUP – CO TO JEST?

W ostatnich czasach coraz częściej słyszymy o sukcesach startupów, które zmieniają świat. Z formalnego punktu widzenia słowo to określa młodą firmę, która dopiero wchodzi na rynek. W praktyce jest trochę inaczej, dlatego wielu z nas zastanawia się czym w takim razie jest startup i co to w zasadzie oznacza? Więcej

06.05.2016r.
PRACE B+R FINANSOWANE Z FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

Od 4 maja 2016r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach I osi priorytetowej ogłasza możliwość złożenia wniosków dla przedsiębiorców chcących realizować projekty badawczo-rozwojowe, które znajdują się w fazie preseed. Więcej

30.03.2016r
TWORZENIE SIECIOWYCH PRODUKTÓW PRZEZ MŚP

W ramach budżetu na lata 2014-2020 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 20.04.2016 ogłasza nabór, w którym o dofinansowanie będą mogły się starać firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Głównie mamy tu na myśli konsorcja, czyli firmy, które składają się z co najmniej 10 przedsiębiorstwWięcej

03.03.2016r
INFRASTRUKTURA PRZEDSZKOLNA
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁANIA 13.5 INFRASTRUKTURA PRZEDSZKOLNA. Więcej

18.02.2016r.
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW

W ramach budżetu na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs na termomodernizację budynków w ramach Działania IV.2 . Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 10 opisu Poddziałania IV.2.2 Więcej

29.01.2016r.
ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Więcej

15.01.2016r.
ADAPTACJA PRACOWNIKÓW, PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEDSIĘBIORCÓW DO ZMIAN
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian. Więcej

30.12.2015r.
DZIEDZICTWO KULTUROWE

Instytucja Zarządzająca RPO WD organizuje konkurs w ramach dziedzictwa kulturowego, którego zadania związane z naborem realizuje Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Więcej

21.12.2015r
PROGRAMY POMOCOWE ARiMR

Wspólna Polityka Rolna powstała na mocy Traktatu Rzymskiego z 1957 roku, zaś oficjalnie zaczęła funkcjonować w 1962 roku. Traktat Rzymski włączył rolnictwo do tzw. wspólnego rynku Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, którą wówczas tworzyło sześć krajów: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Włochy i RFN. Więcej

27.11.2015r.
OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza nabór w ramach Działania 5.4 Ochrona bioróżnorodności typ projektów – ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych; budowa i modernizacja niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną, przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków; projekty ograniczające negatywne oddziaływanie ruchu turystycznego i promujące lokalne zasoby przyrodnicze dotyczące infrastruktur w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Więcej

13.11.2015r.
RPO ŚLĄSKIE NA LATA 2014-2020

Ze wsparcia Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu dla województwa śląskiego możesz korzystać na dwa sposoby: bezpośrednio – jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie lub realizujący projekt pośrednio – jako osoba, która bierze udział w przedsięwzięciach organizowanych przez kogoś innego (np. w szkoleniach). Więcej

30.10.2015r.
MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH NA LATA 2014-2020
Ze wsparcia Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu dla województwa śląskiego możesz korzystać na dwa sposoby: bezpośrednio – jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie lub realizujący projekt pośrednio – jako osoba, która bierze udział w przedsięwzięciach organizowanych przez kogoś innego (np. w szkoleniach).Więcej

Imię i nazwisko*
Adres e-mail:*
Nr. tel.
Firma:
Temat:*
Wiadomość:
Przepisz kod z obrazka:

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Modern Financial Systems
ul. Biznesowa 8
26-600 Radom

Biuro Obsługi Klienta

bok@generalnaizba.eu
Tel.: 535 996 033
Tel.: 534 668 855

Poniedziałek – Piątek 8.00 – 15.00

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA W ZAKRESIE POZYSKIWANIA DOTACJI NA: