Dołącz do Nas na:

W 2012 r. około 150 mln euro z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego będzie do zdobycia w Podlaskiem. Pieniądze trafią m.in. na inwestycje w firmach, ale

Generalna Izba Doradztwa Europejskiego

Inteligentne specjalizacje (lub specjalizacje regionalne) są nowym instrumentem Unii Europejskiej. Są to obszar, w ramach których dany region ma szansę i uwarunkowania aby się rozwijać i być liderem zarówno w Polsce jak i za granicą. Inteligentne Specjalizacje zobowiązują regiony do wybrania tych obszarów, w których chcą się rozwijać i podnosić poziom konkurencyjności. Projekty, które realizują ich założenia, mają pierwszeństwo w otrzymaniu dotacji unijnych. Polska opracowała inteligentne specjalizacje na dwóch poziomach: krajowym i regionalnych.

 

Inteligentne specjalizacje są paradoksalnie tematem zarówno starym jak i nowym. Jest tak ponieważ regiony, które przygotowują swoje strategie rozwoju, zawsze wskazują na te obszary gospodarki, które są dla nich kluczowe. Poza tym w ostatnich latach częstym tematem poruszanym w kwestii strategii rozwoju Polski była szeroko rozumiana innowacyjność i konieczność budowania gospodarki opartej na wiedzy. Obecnie wszystkie te zagadnienia są określane mianem inteligentnych specjalizacji.

 

Dlaczego regiony muszą określać swoje specjalizacje? Zasada jest prosta, ponieważ nie można specjalizować we wszystkim. Każdy kraj, region czy też przedsiębiorca musi określić własne atuty, w czym jest najlepszy i w czym tkwi jego potencjał do budowania przewagi konkurencyjnej. Identyfikacja inteligentnych specjalizacji jest procesem złożonym, w który zaangażowane są różne grupy: eksperci, przedstawiciele różnych środowisk z zakresu gospodarki, przedsiębiorcy. Dodatkowo decyzje o wyborze inteligentnych specjalizacji opierane są na danych liczbowych, które potwierdzają istotę tych obszarów w ramach których regiony są rzeczywiście mocne.

 

Na poziomie krajowym, określonych zostało 19 inteligentnych specjalizacji w ramach 5 działów: zdrowe społeczeństwo ( w ramach której jednym z priorytetów jest diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych), biogospodarka rolno-spożywcza i środowiskowa, zrównoważona energetyka (stawiająca m.in. na inteligentne i energooszczędne budownictwo), surowce naturalne i gospodarka odpadami oraz technologie i procesy przemysłowe.

 

Swoje inteligentne specjalizacje określiły także regiony. I tak na przykład Małopolska ma ich 7: nauki o życiu (dziedzina obejmuje obszary interdyscyplinarne leżące na pograniczu nauk medycznych, biologicznych i biochemicznych), energia zrównoważona, technologie informacyjne i komunikacyjne, chemia, produkcja metali i wyrobów metalowych, elektrotechnika i przemysł maszynowy oraz przemysły kreatywne i czasu wolnego. Mazowsze wybrało 4: bezpieczną żywność, inteligentne systemy zarządzania, nowoczesne usługi dla biznesu oraz wysoką jakość życia.

Nowy okres programowania otwiera nowe, szersze możliwości w zakresie wspierania inwestycji w odnawialne źródła energii oraz związanych z poprawą efektywności energetycznej.

W ramach funduszy europejskich na lata 2014-2020 przewidzianych zostało aż 11 możliwości dofinansowania z czterech różnych programów. Będzie to zarówno zarówno wsparcie bezzwrotne, pożyczki połączone z dotacją oraz refundacje części poniesionych kosztów. Według wyliczeń specjalistów, inwestycja w odpowiednio dobrany system wykorzystujący ogniwa fotowoltaiczne w przedsiębiorstwie może zwrócić się już po 8-9 latach. W przypadku inwestycji wspartej w ramach jednego z programów dotacyjnych będzie to możliwe już po około 5 latach.

 

12 marca b.r. przedstawiony został harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. POIR to pierwszy program, który uruchamia środki na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce.

 

Nowy budżet unijny przewiduje niemalże 10mld euro na projekty badawczo-rozwojowe (B+R) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz Regionalnych Programów Operacyjnych. Finansowanie projektów B+R ma przełożyć się w konsekwencji na wprowadzenie innowacji w działalności przemysłowej. Nowy budżet skupia się na innowacyjnych rozwiązaniach ponieważ powszechnienie uznane zostało, że szanse przedsiębiorstw na skuteczne konkurowanie na rynku rosną wraz ze skłonnością do tworzenia własnych rozwiązań innowacyjnych.

 

Fundusze z Nowej Perspektywy są już co raz bliżej. Nie oznacza to jednak, że wydatkowanie funduszy z poprzedniego okresu 2007-2013 już się zakończyło. Częściowe formy wsparcia ze środków unijnych ze starej perspektywy będą możliwe do pozyskania jeszcze w 2015 roku. Będą to w głównej mierze możliwości polegające na wzięciu udziału w projektach, które już zostały dofinansowane. Przede wszystkim środki przeznaczone będą w dwóch obszarach: dla osób planujących założyć własną działalność gospodarczą lub dla firm już działających na rynku.

 

 

 

 

Wraz z początkiem roku, możemy śmiało powiedzieć, że ruszył nowy budżet na lata 2014-2020. Komisja Europejska już w grudniu przyjęła 5 krajowych programów operacyjnych oraz 7 regionalnych. Negocjacje z KE nad pozostałymi dziewięcioma regionalnymi programami trwają.

 

 

 

Często na etapie przygotowania projektu i sporządzaniu wniosku o dofinansowanie, spotykamy się z pojęciem „Opinia o innowacyjności”. Jeżeli w regulaminie znajdziemy informację na ten temat, zazwyczaj oznacza to, że dołączenie takiego dokumentu jest warunkiem koniecznym warunkującym udział w ogłoszonym konkursie. Jednak najpierw należy dowiedzieć się co to właściwie jest i gdzie pozyskać taką opinię. Przede wszystkim już sama nazwa wskazuje, że dokument w zasadzie dotyczy projektów związanych z wprowadzeniem na rynek innowacji zarówno produktowych, procesowych bądź technologicznych.

 

Do osiągnięcia określonego celu w biznesie potrzebny jest nie tylko dobry pomysł, ale również skuteczny plan jego realizacji. Najlepszym sposobem na zweryfikowanie planowanych koncepcji biznesowych jest sporządzenie biznesplanu. Często pomysł może wydawać się wręcz przebłyskiem geniuszu, jednakże gdy spisze się wszystkie szczegóły oraz liczby może okazać się on kompletnie nieopłacalny. Nie każdy pomysł wytrzyma swoją konfrontację z kartką. Słowa przelane na papier uwypuklają wady, nielogiczności i niekonsekwencje. Często spisanie planu na kartce pozwala znaleźć jego niedoskonałości i umożliwia wyśledzenie luk i sposobów jego ulepszenia.

 

Przedsiębiorcy współpracujący z Generalną Izbą Doradztwa Europejskiego zastanawiają się, w jaki sposób sprostać wymogom formalnym stawianym przez Unię Europejską w kwestii oznakowania projektów realizowany6ch w ramach funduszy strukturalnych.

 

 

Program Polska Cyfrowa będzie najprawdopodobniej pierwszym zatwierdzonym programem na lata 2014-2020. 24 października b.r. Polska przesłała ostateczną wersję programu do wglądu przez Komisję Europejską. Jeżeli nie zostaną zgłoszone żadne uwagi, PO PC na lata 2014-2020 będzie pierwszym programem zatwierdzonym w nowej perspektywie.

Strona 1 z 2

Polecane

PODSUMOWANIE OKRESU PROGRAMOWEGO 2007-2013

  Środki europejskie wniosły znaczące zmiany dla Polski w lokalnych i regio

Więcej
KRAJOWE PROGRAMY OPERACYJNE NA LATA 2014-2020

  W nowej perspektywie programowej będą obowiązywały następujące Program

Więcej
NOWE PERSPEKTYWY FINANSOWE NA LATA 2014-2020

  Generalna Izba Doradztwa Europejskiego pragnie wszystkich swych obecnych i p

Więcej

Inne

KOPLEKSOWA OBSŁUGA W ZAKRESIE POZYSKIWANIA DOTACJI NA:

 

Infrastrukturę i środowisko

Przetwórstwo rolno – spożywcze

E-biznes

Ochronę środowiska

Rolnictwo

Turystykę

Przemysł

Badania i rozwój

Szkolenia i doradztwo

Sprzęt, maszyny, urządzenia, wyposażenie

Innowacje

Odnawialne źródła energii

Samochody specjalistyczne

Promocję w kraju i za granicą (reklama, udział w targach)

 

"Projekt realizowany przez Modern Financial Systems sp. z o.o."| Regulamin